Ecoservis

Nakládání s odpady

Jak správně třídit odpady v domácnostech

Jak správně třídit odpady v domácnostech   V každé domácnosti vzniká veliké množství nejrůznějších odpadů. Počínaje zbytky potravin, přes skleněné lahve až po např. plechovky od barev. Nejefektivnější z hlediska ochrany životního prostředí a úspory surovin je třídit tyto odpady už na počátku, tzn. v domácnostech. Většina lidí je zvyklá odpady vyprodukované doma hodit do koše, následně vysypat koš …

Jak správně třídit odpady v domácnostech Pokračovat ve čtení »

Co je to nebezpečný odpad?

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, ať už s odpady ostatními či nebezpečnými. Jedná se o poradenskou činnost i o vlastní nakládání s odpady – jejich následné využití či zneškodnění. Jedná se především o odpady nebezpečné (NO). Co to ale je „nebezpečný odpad“? Nebezpečným odpadem se dle zákona č. 185/2001 Sb., rozumí každý odpad vykazující …

Co je to nebezpečný odpad? Pokračovat ve čtení »

Původ a nakládání s nebezpečnými odpady

V důsledku lidské činnosti vzniká velké množství nejrůznějších nebezpečných odpadů. Naše společnost se zabývá nakládáním právě s nebezpečnými odpady a pro zajímavost Vám uvádíme rozdělení nebezpečných odpadů dle jednotlivých kategorií a dále způsoby nakládání s těmito odpady.   Rozdělení nebezpečných odpadů (NO) dle původu: Výrobní sféra průmyslová výroba všeobecně těžba nerostných surovin zemědělská výroba doprava Komunální sféra služby …

Původ a nakládání s nebezpečnými odpady Pokračovat ve čtení »

Odpady ze zdravotnických zařízení – infekční odpady

Ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, ordinace, lékárny apod.) vzniká celá řada nejrůznějších odpadů, od běžných odpadů, jako je papír či plasty, přes odpady nebezpečné až k odpadům specifickým pro zdravotnická zařízení (infekční). Odpady ze zdravotnictví jsou dle Katalogu odpadů zařazeny pod skupinu 18 a dělí se na dvě podskupiny, a sice na vlastní odpady ze zdravotnictví a …

Odpady ze zdravotnických zařízení – infekční odpady Pokračovat ve čtení »

Plán odpadového hospodářství

Co je to plán odpadového hospodářství – POH? Plán odpadového hospodářství je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady. Plány odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Plán odpadového hospodářství je v podstatě nástroj pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. …

Plán odpadového hospodářství Pokračovat ve čtení »

Hodnocení rizik ekologické újmy

Proč hodnocení rizik ekologické újmy? Zákon stanovuje podmínky, při nichž vzniká povinným osobám (osoby vykonávající rizikovou provozní činnost) povinnost provádět preventivní či nápravná opatření vztahující se k možným ekologickým újmám souvisejících s danou činností. Legislativa hodnocení rizik ekologické újmy Hodnocení rizik ekologické újmy je právně ošetřeno z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a …

Hodnocení rizik ekologické újmy Pokračovat ve čtení »

Odpadové hospodářství

Co je to odpadové hospodářství? Odpadové hospodářství tvoří důležitou část podnikání většiny firem. Odpadovým hospodářstvím je dle zákona o odpadech činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Problematika odpadového hospodářství je právně ošetřena mnohými zákony a dalšími …

Odpadové hospodářství Pokračovat ve čtení »

Změna v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu

Plánované změny při přepravě nebezpečného odpadu Podle zákona č. 169/2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, nabývá účinnosti od 1. října 2014 změna v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu (dle článku I, bod 67, § 40). V § 40 došlo k mnohým změnám, počet odstavců byl rozšířen z 5 na 9. Nejzásadnější …

Změna v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu Pokračovat ve čtení »

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady Roční hlášení za produkci a nakládání s odpady je pro mnoho firem známou věcí, které každoročně řeší. Přesto se každý rok najdou desítky firem, které o ročním hlášení za odpady nikdy neslyšeli dokud jim nezavolají z odboru životního prostředí, že nepodali roční hlášení za odpady. Mnoha těmto …

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady Pokračovat ve čtení »

Integrovaný registr znečistovaní

Co je to integrovaný registr znečišťování?  Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek )zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu …

Integrovaný registr znečistovaní Pokračovat ve čtení »