Ecoservis

Původ a nakládání s nebezpečnými odpady

V důsledku lidské činnosti vzniká velké množství nejrůznějších nebezpečných odpadů. Naše společnost se zabývá nakládáním právě s nebezpečnými odpady a pro zajímavost Vám uvádíme rozdělení nebezpečných odpadů dle jednotlivých kategorií a dále způsoby nakládání s těmito odpady.

 

Rozdělení nebezpečných odpadů (NO) dle původu:

Výrobní sféra

průmyslová výroba všeobecně

těžba nerostných surovin

zemědělská výroba

doprava

Komunální sféra

služby a obchod

drobná podnikatelská činnost

oblast bydlení, rekreace, dopravy

zdravotnictví

Staré zátěže

staré skládky, černé skládky

staré odkalovací a usazovací nádrže

staré provozy, kontaminované stavební konstrukce

kontaminovaná půda

Nejvýznamnější podíl nebezpečných odpadů vzniká ve výrobní sféře – jedná se zejména o odpady z těžby, odpady z výroby tepelné a elektrické energie, odpady z chemických výrob, odpady ze zpracování kovů, kaly z čistíren odpadních vod, upotřebené mazací tuky a oleje, odpady ze zemědělství atd.

Značná část nebezpečných odpadů pochází též z komunální sféry, domácností, aniž bychom si to vždy uvědomili. Spadají sem zbytky barev a ředidel, vyjeté motorové oleje, akumulátory, staré léky, stará elektronika atd.

 

Nakládání s nebezpečnými odpady

Základním pravidlem odpadového hospodářství je a mělo by být předcházení vzniku odpadů. To však pochopitelně není vždy možné a nějaké to menší či větší množství nebezpečných odpadů v rámci naší činnosti vznikne. Do nakládání s nebezpečnými odpady spadá jejich buď využití, nebo krajní možnost zneškodnění.

 

Využití nebezpečných odpadů

Naše společnost se vždy snaží za pomoci nejlepších dostupných technik a metod vzniklé nebezpečné odpady nějakým způsobem využít. Jedná se zejména o znovuvyzískání cenných surovin a regenerace olejů, rozpouštědel a odpadních vod.

 

Zneškodnění nebezpečných odpadů

Ne vždy je možné odpady smysluplně využít a na řadu přichází jejich zneškodnění. Nebezpečné odpady se dají zneškodnit buď trvalým ukládáním, nebo spalováním. Uložení odpadu na skládku předchází jeho úprava, což je v podstatě změna fyzikálních, chemických či biologických vlastností odpadu. Mezi jednotlivé techniky úpravy patří odpařování, filtrace, usazování atd. Takto upravený odpad můžeme podrobit jednotlivým solidifikačním metodám (míšení reagentů s odpadem za vzniku stabilizovaného produktu) a konečné uložení odpadu na skládku. Mnohé odpady je též výhodné spalovat z hlediska potlačení infekčnosti odpadu či získání tepelné energie a úsporu místa.

 

Naše služby

Naše společnost Vám ráda s nebezpečnými produkty vyprodukovanými v rámci Vaší činnosti poradí a pomůže zlikvidovat podle platné legislativy. Pro odpad si přijedeme a předáme ho k dalšímu využití či zneškodnění – pro Vás tedy veškeré starosti s tímto odpadem končí.

Jediné, co stačí udělat, je vyplnit nezávazně tento online poptávkový formulář a o zbytek už se postaráme.