Ecoservis

Odpady ze zdravotnických zařízení – infekční odpady

Ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, ordinace, lékárny apod.) vzniká celá řada nejrůznějších odpadů, od běžných odpadů, jako je papír či plasty, přes odpady nebezpečné až k odpadům specifickým pro zdravotnická zařízení (infekční).

Odpady ze zdravotnictví jsou dle Katalogu odpadů zařazeny pod skupinu 18 a dělí se na dvě podskupiny, a sice na vlastní odpady ze zdravotnictví a dále na odpady z veterinární péče. Kompletní seznam těchto odpadů naleznete na konci článku.

 

Původ odpadů ze zdravotnických zařízení

Odpady ze zdravotnických zařízení vznikají v nejrůznějších provozech. Jedná se zejména o nemocniční zařízení, ambulantní praxe, léčebné ústavy, lázeňskou péči, laboratoře, lékařský výzkum či lékárny.

 

Druhy odpadů vznikajících ve zdravotnictví včetně infekčních

Specifické zdravotnické odpady a materiály

Jedná se o části těl, orgánů, tkání, patologicko-anatomický odpad, který vzniká při ošetřování pacientů, léčebných zákrocích, odnímání orgánů, částí těla, tkání, jejich vyšetřování, vzorky z laboratoří atd. Nakládání s těmito odpady se řídí 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Radioaktivní odpady

Tyto odpady vznikají na odděleních nukleární medicíny a při léčbě pomocí radionuklidů. Nakládání s těmito odpady podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

Nebezpečné odpady (infekční)

Odpady obsahující nebezpečnou a zdraví škodlivou složku či mající jednu či více nebezpečných vlastností (infekční odpady). S těmito odpady se nakládá v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ostatní odpady bez nebezpečných vlastností

Tyto odpady neobsahují nebezpečnou a zdraví škodlivou složku a nevykazují žádné nebezpečné vlastnosti  S těmito odpady se nakládá dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

 

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení

Odpady ze zdravotnických zařízení se odstraňují buď skládkováním, nebo spalováním. Výběr konkrétní metody závisí na povaze odpadů, jejich nebezpečnosti, náročnosti a v neposlední řadě na finanční nákladnosti užitých metod a dopadů na životní prostředí. Velká řada těchto odpadů se však musí dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování spalovat. Metodou spalování jsou odstraňovány zejména ostré předměty, patologicko-anatomické odpady, léky, obvazy, pleny a mnohé jiné zejména infekční odpady.

 

Naše služby

Zdravotnickým zařízením, ať už těm menším v podobě lékáren, či těm větším typu nemocničních zařízení, vzniká celá řada povinností s ohledem na povahu produkovaných často infekčních či nebezpečných odpadů. Tato zařízení musí mít vypracované provozní řády a dodržovat je, musí správně nakládat se specifickými či nebezpečnými odpady (infekčními). Jedná se např. o správné shromažďování a uchovávání těchto odpadů, podmínky předávání odpadů ke zneškodnění atd.

Naše společnost za Vás ráda převezme veškeré starosti spojené s těmito odpady, vypracujeme Vám provozní řády, nebezpečné či infekční odpady od Vás převezmeme a budeme s nimi dále nakládat v rámci platné legislativy. Jediné, co stačí udělat, je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek už se postaráme za Vás.

 

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE

18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01

Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 06*

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06

18 01 08*

Nepoužitelná cytostatika

18 01 09*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01

Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05

18 02 07*

Nepoužitelná cytostatika

18 02 08*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07