Ecoservis

Seznam odpadů, které likvidujeme nebo recyklujeme

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

01 01 Odpady z těžby nerostů

01 01 01 O, O/N Odpad z těžby rudných nerostů

01 01 02 O, O/N Odpad z těžby nerudných nerostů

01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky

01 03 05 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06 O, O/N Jiná hlušina neuvedená pod čísly 010304 a 010305

01 03 07 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 03 08 O, O/N Rudný prach neuvedený pod číslem 010307

01 03 09 O, O/N Červený kal z výroby oxidu uhličitého neuvedený pod číslem 010307

01 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

01 03 07 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 03 08 O, O/N Rudný prach neuvedený pod číslem 010307

01 03 09 O, O/N Červený kal z výroby oxidu uhličitého neuvedený pod číslem 010307

01 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07 N Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 04 08 O, O/N Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407

01 04 09 O, O/N Odpadní písek a jíl

01 04 10 O, O/N Nerudný prach neuvedený pod číslem 010407

01 04 11 O, O/N Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 010407

01 04 12 O, O/N Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod číslem 010407 a 010411

01 04 13 O, O/N Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 04 O, O/N Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05 N Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06 N Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07 O, O/N Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 010505 a 010506

01 05 08 O, O/N Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 010505 a 010506

01 05 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

02 01 01 O, O/N Kaly z praní a z čištění

02 01 02 O, O/N Odpad živočišných tkání

02 01 03 O, O/N Odpad rostlinných pletiv

02 01 04 O, O/N Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06 O, O/N Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07 O, O/N Odpady z lesnictví

02 01 08 N Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09 O, O/N Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 01 10 O, O/N Kovové odpady

02 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

01 02 01 O, O/N Kaly z praní a čištění

02 02 02 O, O/N Odpad živočišných tkání

02 02 03 O, O/N Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku

02 03 01 O, O/N Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02 O, O/N Odpady konzervačních činidel

02 03 03 O, O/N Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04 O, O/N Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

02 04 Odpady z výroby cukru

02 04 01 O, O/N Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02 O, O/N Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 03 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01 O, O/N Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01 O, O/N Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02 O, O/N Odpady konzervačních činidel

02 06 03 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01 O, O/N Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02 O, O/N Odpady z destilace lihovin

02 07 03 O, O/N Odpady z chemického zpracování

02 07 04 O, O/N Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01 O, O/N Odpadní kůra a korek

03 01 04 N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05 O, O/N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

03 02 Odpady z impregnace dřeva

03 02 01 N Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02 N Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03 N Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04 N Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05 N Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99 O, O/N Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01 O, O/N Odpadní kůra a dřevo

03 03 02 O, O/N Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05 O, O/N Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07 O, O/N Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08 O, O/N Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09 O, O/N Odpadní kaustifikační kal

03 03 10 O, O/N Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

03 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01 O, O/N Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02 O, O/N Odpad z loužení

04 01 03 N Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04 O, O/N Činící břečka obsahující chrom

04 01 05 O, O/N Činící břečka neobsahující chrom

04 01 06 O, O/N Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07 O, O/N Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08 O, O/N Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09 O, O/N Odpady z úpravy a apretace

04 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

04 02 Odpady z textilního průmyslu

04 02 09 O, O/N Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10 O, O/N Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14 N Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15 O, O/N Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 16 N Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17 O, O/N Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

04 02 19 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

04 02 21 O, O/N Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22 O, O/N Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 02 N Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03 N Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04 N Kyselé alkylové kaly

05 01 05 N Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06 N Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07 N Kyselé dehty

05 01 08 N Jiné dehty

05 01 09 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 11 N Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12 N Ropa obsahující kyseliny

05 01 13 O, O/N Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14 O, O/N Odpad z chladicích kolon

05 01 15 N Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16 O, O/N Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17 O, O/N Asfalt

05 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01 N Kyselé dehty

05 06 03 N Jiné dehty

05 06 04 O, O/N Odpad z chladicích kolon

05 06 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01 N Odpady obsahující rtuť

05 07 02 O, O/N Odpady obsahující síru

05 07 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 Odpady z anorganických chemických procesů

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01 N Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02 N Kyselina chlorovodíková

06 01 03 N Kyselina fluorovodíková

06 01 04 N Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05 N Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06 N Jiné kyseliny

06 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01 N Hydroxid vápenatý

06 02 03 N Hydroxid amonný

06 02 04 N Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05 N Jiné alkálie

06 02 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11 N Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13 N Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14 O, O/N Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15 N Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16 O, O/N Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03 N Odpady obsahující arsen

06 04 04 N Odpady obsahující rtuť

06 04 05 N Odpady obsahující Jiné těžké kovy

06 04 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

06 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02 N Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03 O, O/N Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

06 06 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01 N Odpady obsahující azbezt z elektrolýzy

06 07 02 N Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03 N Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04 N Roztoky a kyseliny

06 07 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02 N Odpady obsahující nebezpečné silikony

06 08 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 09 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02 O, O/N Struska obsahující fosfor

06 09 03 N Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami

06 09 04 O, O/N Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

06 09 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 10 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02 N Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 11 Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01 O, O/N Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01 N Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02 N Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 03 O, O/N Saze průmyslově vyráběné

06 13 04 N Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05 N Odpadní saze ze spalování

06 13 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

07 Odpady z organických chemických procesů

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01 N Promývací vody a matečné louhy

07 01 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08 N Jiné destilační a reakční zbytky

07 01 09 N Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10 N Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

07 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

07 02 Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 01 N Promývací vody a matečné louhy

07 02 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08 N Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 02 13 O, O/N Plastový odpad

07 02 14 N Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15 O, O/N Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

07 02 16 N Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17 O, O/N Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16

07 02 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 01 N Promývací vody a matečné louhy

07 03 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08 N Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

07 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používáni organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů

07 04 01 N Promývací vody a matečné louhy

07 04 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08 N Jiné destilační a reakční zbytky

07 04 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

07 04 13 N Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01 N Promývací vody a matečné louhy

07 05 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04 N Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08 N Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

07 05 13 N Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14 O, O/N Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 05 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

07 06 Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01 N Promývací vody a matečné louhy

07 06 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08 N Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

07 06 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01 N Promývací vody a matečné louhy

07 07 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08 N Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

07 07 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12 O, O/N Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 13 N Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14 O, O/N Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 15 N Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16 O, O/N Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18 O, O/N Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

08 01 19 N Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20 O, O/N Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19

08 01 21 N Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01 O, O/N Odpadní práškové barvy

08 02 02 O, O/N Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03 O, O/N Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07 O, O/N Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08 O, O/N Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12 N Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13 O, O/N Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

08 03 14 N Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15 O, O/N Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 03 16 N Odpadní leptací roztoky

08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18 O, O/N Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 03 19 N Disperzní olej

08 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10 O, O/N Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 11 N Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12 O, O/N Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 13 N Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14 O, O/N Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

08 04 15 N Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16 O, O/N Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15

08 04 17 N Kalafunový olej

08 04 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08

08 05 01 N Odpadní isokyanáty

09 Odpady z fotografického průmyslu

09 01 Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02 N Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03 N Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04 N Roztoky ustalovačů

09 01 05 N Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06 N Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07 O, O/N Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08 O, O/N Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10 O, O/N Fotoaparáty najedno použití bez baterií

09 01 11 N Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísli 160601, 160602 nebo 160603

09 01 12 O, O/N Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 090111

09 01 13 N Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 090106

09 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 Odpady z tepelných procesů

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)

10 01 01 O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 100104)

10 01 02 O, O/N Popílek ze spalování uhlí 

10 01 03 O, O/N Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04 N Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 05 O, O/N Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

 10 01 07 O, O/N Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

 10 01 09 N Kyselina sírová

 10 01 13 N Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

 10 01 14 N Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

 10 01 15 O, O/N Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 16 N Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 17 O, O/N Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10 01 18 N Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky

10 01 19 O, O/N Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21 O, O/N Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 22 N Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23 O, O/N Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10 01 24 O, O/N Písky z fluidních loží

10 01 25 O, O/N Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26 O, O/N Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01 O, O/N Odpady ze zpracování strusky

10 02 02 O, O/N Nezpracovaná struska

10 02 07 N Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 08 O, O/N Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 10 O, O/N Okuje z válcování

10 02 11 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12 O, O/N Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 02 13 N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14 O, O/N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 02 15 O, O/N Jiné kaly a filtrační koláče

10 02 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku

100302 O, O/N Odpadní anody

100304 N Strusky z prvního tavení        

100305 O, O/N Odpadní oxid hlinitý       

100308 N Solné strusky z druhého tavení 

100309 N Černé stěry z druhého tavení

10 03 15 N Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezečných množstvích          

100316 O, O/N Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15        

10 03 17 N Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18 O, O/N Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

100319 N Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky             

100320 O, O/N Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

100321 N Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky       

100322 O, O/N Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21         

100323 N Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky        

100324 O, O/N Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23          

100325 N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky            

100326 O, O/N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

100327 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky              

100328 O, O/N Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27  

100329 N Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky          

100330 O, O/N Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

10 03 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 04 Odpady z pyrometalurgie olova

100401 N Strusky (z prvního a druhého tavení)        

100402 N Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)  

100403 N Arzeničnan vápenatý

100404 N Prach z čištění spalin

100405 N Jiný úlet a prach      

100406 N Pevný odpad z čištění plynu     

100407 N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu        

100409 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky              

100410 O, O/N Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09  

10 04 99 O, O/N odpady jinak blíže neurčené

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku

100501 O, O/N Strusky (z prvního a druhého tavení)

100503 N Prach z čištění spalin

100504 O, O/N Jiný úlet a prach              

100505 N Pevné odpady z čištění plynu   

100506 N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu        

100508 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky              

100509 O, O/N Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

10 05 10 N Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezečných množstvích

10 05 11 O, O/N Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100510

10 05 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi

100601 O, O/NStrusky (z prvního a druhého tavení) 

100602 O, O/N Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)          

100603 N Prach z čištění spalin

100604 O, O/N Jiný úlet a prach              

100606 N Pevný odpad z čištění plynu     

100607 N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu        

100609 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky              

100610 O, O/N Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 06 99 O, O/N odpady jinak blíže neurčené

10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01 O, O/N Strusky (z prvního a druhého tavení)               

10 07 02 O, O/N Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)        

10 07 03 O, O/N Pevný odpad z čištění plynu            

10 07 04 O, O/N Jiný úlet a prach             

10 07 05 O, O/N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu               

10 07 07 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky             

10 07 08 O, O/N Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 07 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené           

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 04 O, O/N Úlet a prach   

10 08 08 N Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09 O, O/N Jiné strusky    

10 08 11 O, O/N Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10            

10 08 12 N Odpady obsahující dehet z výroby anod  

10 08 13 O, O/N Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12          

10 08 14 O, O/N Odpadní anody              

10 08 15 N Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky  

10 08 16 O, O/N Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15     

10 08 17 N Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky           

10 08 18 O, O/N Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17             

10 08 19 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky             

10 08 20 O, O/N Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 08 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 09 Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 03 O, O/N Pecní struska  

10 09 05 N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky       

10 09 06 O, O/N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05          

10 09 07 N Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky           

10 09 08 O, O/N Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07              

10 09 09 N Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky  

10 09 10 O, O/N Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09     

10 09 11 N Jiný úlet obsahující nebezpečné látky     

10 09 12 O, O/N Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11        

10 09 13 N Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky          

10 09 14 O, O/N Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13             

10 09 15 N Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky           

10 09 16 O, O/N Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15              

10 09 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené 

10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03 O, O/N Pecní struska  

10 10 05 N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky       

10 10 06 O, O/N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05          

10 10 07 N Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky           

10 10 08 O, O/N Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07              

10 10 09 N Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky  

10 10 10 O, O/N Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09     

10 10 11 N Jiný úlet obsahující nebezpečné látky     

10 10 12 O, O/N Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11        

10 10 13 N Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky          

10 10 14 O, O/N Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13             

10 10 15 N Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky           

10 10 16 O, O/N Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15

10 10 99 O, O/N odpady jinak blíže neurčené

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03 O, O/N Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05 O, O/N Úlet a prach

10 11 09 N Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10 O, O/N Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 11 N Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 11 12 O, O/N Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 13 N Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14 O, O/N Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 15 N Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16 O, O/N Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 17 N Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18 O, O/N Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

10 11 19 N Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20 O, O/N Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

10 11 99 O,O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a stativ

10 12 01 O, O/N Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním  

10 12 03 O, O/N Úlet a prach   

10 12 05 O, O/N Kaly a filtrační koláče z čištění plynů               

10 12 06 O, O/N Vyřazené formy              

10 12 08 O, O/N Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)        

10 12 09 N Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky      

10 12 10 O, O/N Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09         

10 12 11 N Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12 O, O/N Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11        

10 12 13 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 01 O, O/N Odpad surovin před tepelným zpracováním    

10 13 04 O, O/N Odpady z kalcinace a hašení vápna  

10 13 06 O, O/N Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)           

10 13 07 O, O/N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu               

10 13 09 N Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10 O, O/N Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09  

10 13 11 O, O/N Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10      

10 13 12 N Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky      

10 13 13 O, O/N Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12         

10 13 14 O, O/N Odpadní beton a betonový kal

10 13 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

10 14 Odpady z krematorií

10 14 01 N odpad z čištění plynu obsahující rtuť

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05 N Kyselé mořicí roztoky

11 01 06 N Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07 N Alkalické mořicí roztoky

11 01 08 N Kaly z fosfátování

11 01 09 N Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10 O, O/N Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 11 N Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

11 01 12 O, O/N Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

11 01 13 N Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14 O, O/N Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 01 15 N Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16 N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98 N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02 N Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03 O, O/N Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05 N Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06 O, O/N Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05

11 02 07 N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

11 03 01 N Odpady obsahující kyanidy

11 03 02 N Jiné odpady

11 05 Odpady ze žárového zinkování

11 05 01 O, O/N Tvrdý zinek

11 05 02 O, O/N Zinkový popel

11 05 03 N Pevné odpady z čištění plynu

11 05 04 N Upotřebené tavidlo

11 05 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01 O, O/N Piliny a třísky železných kovů

12 01 02 O, O/N Úlet železných kovů

12 01 03 O, O/N Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04 O, O/N Úlet neželezných kovů

12 01 05 O, O/N Plastové hobliny a třísky

12 01 06 N Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07 N Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08 N Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10 N Syntetické řezné oleje

12 01 12 N Upotřebené vosky a tuky

12 01 13 O, O/N Odpady ze svařování

12 01 14 N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15 O, O/N Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 16 N Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17 O, O/N Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 18 N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 19 N Snadno biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20 N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21 O, O/N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

12 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

12 03 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)

12 03 01 N Prací vody

12 03 02 N Odpady z odmašťování vodní parou

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

13 01 Odpadní hydraulické oleje

13 01 01 N Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04 N Chlorované emulze

13 01 05 N Nechlorované emulze

13 01 09 N Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje

13 01 12 N Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04 N Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07 N Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01 N Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06 N Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

13 03 07 N Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08 N Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09 N Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10 N Jiné izolační a teplonosné oleje

13 04 Oleje z lodního dna

13 04 01 N Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02 N Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03 N Oleje ze dna jiných lodí

13 05 Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01 N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot

13 05 06 N Olej z odlučovačů oleje

13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08 N Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 07 Odpady kapalných paliv

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta

13 07 02 N Motorový benzín

13 07 03 N Jiná paliva (včetně směsí)

13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01 N Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02 N Jiné emulze

13 08 99 N Odpady jinak blíže neurčené

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01 N Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 02 N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04 N Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05 N Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 O, O/N Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 O, O/N Plastové obaly

15 01 03 O, O/N Dřevěné obaly

15 01 04 O, O/N Kovové obaly

15 01 05 O, O/N Kompozitní obaly

15 01 06 O, O/N Směsné obaly

15 01 07 O, O/N Skleněné obaly

15 01 09 O, O/N Textilní obaly

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03 O, O/N Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 01 03 O, O/N Pneumatiky

16 01 04 N Autovraky

16 01 06 O, O/N Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 07 N Olejové filtry

16 01 08 N Součástky obsahující rtuť

16 01 09 N Součástky obsahující PCB

16 01 10 N Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11 N Brzdové destičky obsahující asbest

16 01 12 O Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 13 N Brzdové kapaliny

16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15 O, O/N Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16 O, O/N Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17 O, O/N Železné kovy

16 01 18 O, O/N Neželezné kovy

16 01 19 O, O/N Plasty

16 01 20 O, O/N Sklo

16 01 21 N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22 O, O/N Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení 1)

16 02 09 N Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10 N Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09

16 02 11 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

16 02 12 N Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)

16 02 14 O, O/N Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15 N Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16 O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04 O, O/N Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 05 N Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06 O, O/N Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 04 Odpadní výbušniny

16 04 01 N Odpadní munice

16 01 02 N Odpad ze zábavní pyrotechniky

16 01 03 N Jiné odpadní výbušniny

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04 N Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05 O, O/N Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04

16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09 O, O/N Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06 Baterie a akumulátory

16 06 01 N Olověné akumulátory (znehodnocené, které nelze vzít v rámci zpětného odběru)

16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03 N Baterie obsahující rtuť

16 06 04 O, O/N Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05 O, O/N Jiné baterie a akumulátory

16 06 06 N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08 N Odpady obsahující ropné látky

16 07 09 N Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

16 08 Upotřebené katalyzátory

16 08 01 O Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 02 N Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny

16 08 03 O, O/N Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 04 O Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 05 N Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06 N Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07 N Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09 Oxidační činidla

16 09 01 N Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02 N Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

16 09 03 N Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04 N Oxidační činidla jinak blíže neurčená

 16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01 N Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

16 10 02 O, O/N Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 03 N Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04 O, O/N Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

16 11 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

16 11 01 N Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02 O, O/N Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01

16 11 03 N Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04 O, O/N Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 05 N Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 06 O, O/N Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 O, O/N Beton

17 01 02 O, O/N Cihly

17 01 03 O, O/N Tašky a keramické výrobky

17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 01 07 O, O/N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 O, O/N Dřevo

17 02 02 O, O/N Sklo

17 02 03 O, O/N Plasty

17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02 O, O/N Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03 N Uhelný dehet a výrobky z dehtu

 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 O, O/N Měď, bronz, mosaz

17 04 02 O, O/N Hliník

17 04 03 O, O/N Olovo

17 04 04 O, O/N Zinek

17 04 05 O, O/N Železo a ocel

17 04 06 O, O/N Cín

17 04 07 O, O/N Směsné kovy

17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11 O, O/N Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04 O, O/N Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05 N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06 O, O/N Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07 N Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08 O, O/N Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04 O, O/N Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest

17 08 Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01 N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02 O, O/N Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01 N Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02 N Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04 O, O/N Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01 O, O/N Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

18 01 02 O, O/N Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04 O, O/N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 06 N Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07 O, O/N Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06

18 01 08 N Nepoužitelná cytostatika

18 01 09 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

18 01 10 N Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01 O, O/N Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)3a)

18 02 02 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce3b)

18 02 03 O, O/N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05 N Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06 O, O/N Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05

18 02 07 N Nepoužitelná cytostatika

18 02 08 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07

19 Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02 O, O/N Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 01 05 N Filtrační koláče z čištění odpadních plynů

19 01 06 N Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody

19 01 07 N Pevné odpady z čištění odpadních plynů

19 01 10 N Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11 N Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12 O, O/N Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 13 N Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14 O, O/N Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 15 N Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16 O, O/N Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 17 N Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18 O, O/N Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19 O, O/N Odpadní písky z fluidních loží

19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03 O, O/N Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 04 N Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný

19 02 05 N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06 – Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 07 N Olej a koncentráty ze separace

19 02 08 N Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09 N Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10 O, O/N Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11 N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99 O Odpady jinak blíže neurčené

19 03 Stabilizované / solidifikované odpady 4)

19 03 04 N Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný

19 03 05 O, O/N Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 06 N Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 03 07 O, O/N Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 04 Vitrifíkovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01 O, O/N Vitrifikovaný odpad

19 04 02 N Popílek a jiný odpad z čištění spalin

19 04 03 N Nevitrifikovaná pevná fáze

19 04 04 O, O/N Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 01 O, O/N Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02 O, O/N Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03 O, O/N Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03 O, O/N Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04 O, O/N Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05 O, O/N Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06 O, O/N Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

19 07 Průsaková voda ze skládek

19 07 02 N Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03 O, O/N Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01 O, O/N Shrabky z česlí

19 08 02 O, O/N Odpady z lapáků písku

19 08 05 O, O/N Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 06 N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07 N Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08 N Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09 O, O/N Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 10 N Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 08 11 N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12 O, O/N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 13 N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 14 O, O/N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 08 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01 O, O/N Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02 O, O/N Kaly z čiření vody

19 09 03 O, O/N Kaly z dekarbonizace

19 09 04 O, O/N Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05 O, O/N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06 O, O/N Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

19 10 Odpady z drcení odpadu obsahující kovy

19 10 01 O, O/N Železný a ocelový odpad

19 10 02 O, O/N Neželezný odpad

19 10 03 N Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04 O, O/N Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 05 N Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06 O, O/N Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 11 Odpady z regenerace olejů

19 11 01 N Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02 N Kyselé dehty

19 11 03 N Odpadní voda z regenerace olejů

19 11 04 N Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06 O, O/N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 11 07 N Odpady z čištění spalin

19 11 99 O, O/N Odpady jinak blíže neurčené

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01 O, O/N Papír a lepenka

19 12 02 O, O/N Železné kovy

19 12 03 O, O/N Neželezné kovy

19 12 04 O, O/N Plasty a kaučuk

19 12 05 O, O/N Sklo

19 12 06 N Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07 O, O/N Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08 O, O/N Textil

19 12 10 O, O/N Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 11 N Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12 O, O/N Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody

19 13 01 N Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02 O, O/N Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 03 N Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04 O, O/N Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 05 N Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 06 O, O/N Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 07 N Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 08 O, O/N Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01 O, O/N Papír a lepenka

20 01 02 O, O/N Sklo

20 01 08 O, O/N Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10 O, O/N Oděvy

20 01 11 O, O/N Textilní materiály

20 01 13 N Rozpouštědla

20 01 14 N Kyseliny

20 01 15 N Zásady

20 01 17 N Fotochemikálie

20 01 19 N Pesticidy

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (znehodnocené, které nelze vzít v rámci zpětného odběru)

20 01 23 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25 O, O/N Jedlý olej a tuk

20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28 O, O/N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29 N Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30 O, O/N Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31 N Nepoužitelná cytostatika

20 01 32 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34 O, O/N Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 36)

20 01 36 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 35)

20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38 O, O/N Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 O, O/N Plasty

20 01 40 O, O/N Kovy

20 01 41 O, O/N Odpady z čištění komínů

20 01 99 O, O/N Další frakce jinak blíže neurčené

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 O, O/N Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 O, O/N Zemina a kameny

 20 02 03 O, O/N Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 O, O/N Směsný komunální odpad

20 03 02 O, O/N Odpad z tržišť

20 03 03 O, O/N Uliční smetky

20 03 04 O, O/N Kal ze septiků a žump

20 03 06 O, O/N Odpad z čištění kanalizace

20 03 07 O, O/N Objemný odpad

20 03 99 O, O/N Komunální odpady jinak blíže neurčené