Ecoservis

Co je to nebezpečný odpad?

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, ať už s odpady ostatními či nebezpečnými. Jedná se o poradenskou činnost i o vlastní nakládání s odpady – jejich následné využití či zneškodnění. Jedná se především o odpady nebezpečné (NO). Co to ale je „nebezpečný odpad“?

Nebezpečným odpadem se dle zákona č. 185/2001 Sb., rozumí každý odpad vykazující jednu či více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu či odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů.

 

Seznam nebezpečných vlastností:

Kód

Nebezpečná vlastnost odpadu

H1

Výbušnost

H2

Oxidační schopnost

H3-A

Vysoká hořlavost

H3-B

Hořlavost

H4

Dráždivost

H5

Škodlivost zdraví 

H6

Toxicita

H7

Karcinogenita

H8

Žíravost

H9

Infekčnost

H10

Teratogenita

H11

Mutagenita

H12

Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

H13

Senzibilita

H14

Ekotoxicita

H15

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ŽP při nebo po odstraňování

Nebezpečné odpady tedy vykazují jednu či více nebezpečných vlastností uvedených výše v tabulce. Další možností identifikace nebezpečného odpadu je dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Odpady jsou v této vyhlášce rozděleny celkem do 20 skupin, které se dělí na jednotlivé podskupiny.

Pro příklad uvádíme skupinu 9 (odpady z fotografického průmyslu): 

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01 

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01 *

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02 *

Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03 *

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04 *

Roztoky ustalovačů

09 01 05 *

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06 *

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11 *

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11

09 01 13 *

Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

Odpady nebezpečné jsou zvýrazněné, v Katalogu odpadů bývají označeny hvězdičkou (*).

 

Naše služby

Ne vždy je jasné, zda odpad je či není nebezpečný. Naše společnost Vám ráda poradí v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Posoudíme, zda odpad je či není nebezpečný, a navrhneme další nakládání s ním a výrazně Vám tak usnadníme práci.

Na tomto odkazu naleznete kompletní seznam odpadů, které zpracováváme. Můžete také využít online poptávkový formulář a o zbytek už se postaráme za Vás.