Ecoservis

Recyklace a výkup rostlinných olejů – fritovací oleje, oleje z restaurací

Něco málo k rostlinným olejům

Co jsou to rostlinné oleje?

            Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat.
            Rostlinný olej je směs různých triacylglycerolů. Jedná se o téměř čistou směs triacylglycerolů s malými příměsemi mastných kyselin. Při procesu smažení probíhá velká řada chemických reakcí, vznikají peroxidy, polymery, radikály atd. Tyto látky jsou však již nevhodné pro další použití v potravinovém řetězci – rostlinné oleje nelze tedy opakovaně používat a musejí být zneškodněny případně zrecyklovány.

Recyklace a opětovné využití odpadních olejů – fritovací oleje, oleje z kuchyní

            Ne vždy je nutné, aby nám v domácnosti odpadní rostlinné oleje vznikaly. Stačí např. omezit užívání fritovacích zařízení. Když už nám přeci jenom tyto odpady vzniknou, měli bychom s nimi zodpovědně naložit.
            Nejjednodušším řešením, v případě že máme zahrádku, je přidávat oleje do kompostu. Olej je biologicky rozložitelný a můžeme ho tak v menších množstvích přidávat do zeminy. Větší množství by však mohla půdu či podzemní vodu kontaminovat, je proto nutné nalévat pouze menší množství a nikdy ne v tekutém stavu, ale olej mísit např. s pilinami či jiným savým materiálem.
            Nejhorším možným řešením je vylévat použité oleje do kanalizace. Odpadní oleje a tuky se totiž sráží na kanalizačních trubkách a ucpávají je, dochází také k negativním dopadům na životní prostředí.
            Pro ty, kteří nemají zahrádku a nemohou tak olej zkompostovat, se nabízí možnost odevzdání oleje. Oleje se dají odevzdávat dobře uzavřené např. v PET lahvích ve sběrných dvorech, či využít mobilní sběr těchto odpadů organizovaný sběrným dvorem. V několika městech v České republice též existují „odkladná místa“ na odpadní oleje.  
            Existuje také celá řada specializovaných firem, které od Vás odpadní oleje odkoupí a dále s nimi nakládají nebo předávají dalším pověřeným osobám.

Co se děje s odpadními oleji

             Jak již bylo řečeno, použité odpadní potravinářské oleje není vhodné vyhazovat s běžným odpadem, neboť se dají dále využívat. Své uplatnění nacházejí v energetice, stavebnictví či lesnictví. Fyzikálně upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám a dochází tak k šetření přírodních zdrojů.
            Nejjednodušší možností je energetické využití olejů. Oleje se odvodní, odstraní se nečistoty a další látky a oleje se spalují pro získání tepelné a elektrické energie.
            Další možností je regenerace olejů. Dochází při ní např. k odstranění vody, různých nečistot pomocí metod destilace či rafinace. Takto upravené oleje pak mohou být využity v jiných odvětvích lidské činnosti.

Legislativa

            Použité rostlinné oleje nalezneme v:

Katalogu odpadů pod skupinou č. 20 Komunální odpady:

20 01 25 Jedlý olej a tuk

Bližší nakládání s odpadními oleji upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, viz níže:

§ 15

(1) Zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů a jeho provozní řád musí

splňovat požadavky kladené na zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů podle části

druhé.

(2) Oprávněná osoba provozující zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních

olejů sleduje zejména následující ukazatele kvality odpadních olejů:

a) obsah PCB,

b) obsah celkového chloru,

c) obsah vody,

d) obsah mechanických nečistot,

e) výhřevnost (při energetickém využití).

(3) Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů uvedených v odstavci 2

jsou stanoveny v příloze č. 16.

(4) Kvalitativní požadavky, které musí splňovat odpadní oleje určené pro regeneraci,

jsou stanoveny v ČSN 656690.

(5) Kvalitativní požadavky na odpadní oleje určené ke spalování jsou stanoveny

zvláštními právními (Zákon o ochraně ovzduší)*

Naše služby – odpadní oleje

            Produkujete v rámci své domácnosti či svého podnikání rostlinné oleje, fritovací oleje, oleje z kuchyní, oleje z restaurací? Potřebujete se jich zbavit legální cestou a zároveň šetrně k životnímu prostředí? Rádi Vám s tím pomůžeme. Zapůjčíme Vám sběrné nádoby na oleje, oleje si odvezeme a ještě Vám zaplatíme. Jediné co stačí udělat, je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.