Ecoservis

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Roční hlášení za produkci a nakládání s odpady je pro mnoho firem a společností známou věcí, které každoročně řeší. Přesto se každý rok najdou desítky firem, které o ročním hlášení za odpady nikdy neslyšeli dokud jim nezavolají z odboru životního prostředí, že nepodali roční hlášení za odpady.

Mnoha těmto firem následně pomáháme dát vše do pořádku, zpracovat a poslat dodatečné roční hlášení a eliminovat výši pokuty.  A nejde jen o roční hlášení za odpady, ale každá firma má povinnost vést průběžnou evidenci odpadů. Do dalších let už díky spolupráci s námi mají vše v pořádku.

Jaké legislativní povinnosti mají všechny firmy a podnikatelé – původci odpadu?

Trocha legislativy ohledně ročních hlášení za odpady

Nyní už slibovaná trocha legislativy – roční hlášení za odpady 

V souvislosti s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady vyplývají pro původce odpadů a oprávněné osoby povinnosti dané v novém odpadovém zákoně č. 541/2020 Sb., jedná se zejména o § 94, odstavce 1, 2 a 3 a § 95, odstavec 3, 4 a 5 zákona o odpadech, viz níže:

§ 94

PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ

(1) Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu a nakládání s odpady v mobilním zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu se průběžná evidence vede samostatně za každý správní obvod obce s rozšířenou působností a hlavního města Prahy.

(2) Průběžná evidence je vedena způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Součástí průběžné evidence jsou alespoň údaje o osobě, zařízení nebo provozovně, za které je průběžná evidence vedena, druhu a kategorii odpadu, údaje o množství odpadu, způsobech nakládání s odpady, původcích odpadu, zařízeních určených pro nakládání s odpady nebo obchodnících s odpady, od kterých je odpad přebírán, a zařízeních určených pro nakládání s odpady nebo obchodnících s odpady, kterým je odpad předáván.

(3) Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

 

§ 95

(3) Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

 

Jaký postih může následovat, pokud by firma nebo živnostník nevedl průběžnou evidenci odpadů a nezpracoval a neodeslal by roční hlášení o produkci a nakládání s odpady? Pokuty se pohybují ve výši do 1 000 000 Kč a ve výši do 10 000 000 Kč.

§ 121

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

a) nevede průběžnou evidenci podle § 94 odst. 1,

b) v rozporu s § 94 odst. 3 neuchovává průběžnou evidenci po dobu nejméně 5 let,

d) v rozporu s § 95 odst. 3 nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence,

(5) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze uložit pokutu do

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), h), q), r), t) nebo u), odstavce 2 písm. a), písm. e) bodu 2, písm. f), h) až k), r) nebo s), odstavce 3 písm. a), b), f), g), m), p), s) až u) nebo odstavce 4 písm. b) až e),

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), písm. g) bodu 2, písm. i) až k), n) až p), s) nebo v), odstavce 2 písm. b) až d), písm. e) bodu 1, písm. g), l), n) až q) nebo t) až z), odstavce 3 písm. d), e), h) až l), n), o), r) nebo v) nebo odstavce 4 písm. a) nebo f),

 

Zjednodušeně řečeno, každý, kdo v kalendářním roce vyprodukuje nebo nakládá s více než 600 kg nebezpečných nebo s více než 100 t ostatních odpadů, je povinen do 28. 2. následujícího roku podat hlášení o odpadech. A každý, tedy i ten, kdo nakládal s menším množstvím odpadů musí vést průběžnou evidenci odpadů.

 

Roční hlášení za produkci odpadů přes ISPOP

Při splnění ohlašovací povinnosti (vyprodukovali jste či nakládání s více než 600 kg nebezpečných nebo více než 100 t ostatních odpadů) musí být podáno hlášení přes ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP. ISPOP slouží ke splnění ohlašovací povinnosti dle jednotlivých zákonů, např. zákonu o ovzduší, zákonu o vodách a také zákonu o odpadech.

Jak podat hlášení za odpady přes ISPOP

Pokud se do ročního hlášení za odpady chcete pustit sami:

Nejprve je potřeba si zjistit, zda se na Vaši firmu ohlašovací povinnost vůbec vztahuje. Pokud ano, je nutné vyplnit Registrační formulář pro registraci subjektu a Vaši společnost registrovat, protože hlášení od neregistrovaných subjektů budou systémem vyhodnocena jako neplatná. Po vyplnění údajů do Registračního formuláře musíte tento formulář autorizovat jedním ze tří možných způsobů (připojením elektronického podpisu, použitím datové schránky nebo odesláním listinného formuláře).

Po ověření údajů v Registračním formuláři a ověření autorizace jsou na Vámi zadaný email zaslány přihlašovací údaje a už můžete na internetových stránkách ISPOP (www.ispop.cz) podat hlášení o produkci a nakládání s odpady vyplněním příslušného formuláře.

V této fázi nám volá nejvíce firem, že potřebují poradit jak tento formulář vyplnit. Pokud to poprvé vyplňujete formulář k ročnímu hlášení za odpady, tak pravděpodobně neuspějete. Pro laika, který se v tomto oboru nepohybuje to je tak složité jako kdyby někdo měl za firmu vést účetnictví a podat daňové přiznání a nikdy předtím to nedělal a nestudoval.

Roční hlášení za odpady zpracujeme a podáme za Vás

Naše společnost za Vás ráda roční hlášení o produkci a nakládání s odpady vypracuje, ušetříme vám cenný čas. Nebudete se muset téměř o nic starat – na základě poskytnutých dat zjistíme, zda se na Vás ohlašovací povinnost vztahuje, na základě plné moci vás zaregistrujeme v ISPOP, zpracujeme evidenci a roční hlášení ve speciálním programu a roční hlášení o produkci a nakládání s odpady úspěšně odešleme.

Jediné, co stačí udělat, je vyplnit online poptávkový formulář na našich stránkách na tomto odkazu a my už se o řádné ohlášení do daného data postaráme.

Pokud Vás zajímá více informací o ročních hlášeních za odpady, vedení průběžné evidence odpadů apod. navštivte web www.rocnihlaseni.cz