Ecoservis

Nová vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dlouho očekávaná novela je tu – vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb.

Tato novela odkládá nový způsob evidence odpadů až do roku 2025. Díky této novele se tedy až do konce roku 2024 způsob průběžné evidence odpadů nijak nemění.

Text předpisu:

445

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 19. prosince 2022,

 

kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářstvíMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 6 odst. 2, § 9 odst. 7, § 17 odst. 4 písm. a), § 34 odst. 7 písm. a), § 35 odst. 3, § 37 odst. 6 písm. b), § 40 odst. 5, § 63 odst. 6 písm. c) a d), § 67 odst. 1 písm. b) bod 2, § 67 odst. 3, § 69 odst. 2, § 69 odst. 3 písm. m), § 94 odst. 2 a § 95 odst. 7 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a podle § 50 odst. 6, § 51 odst. 7, § 69 odst. 5 písm. b), § 108 odst. 3 písm. c) a § 109 odst. 7 písm. d) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:


ČÁST PRVNÍ

 

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

 

Čl. I


Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)
vybaveno zařízením na určování hmotnosti odpadu s pravidelnou kalibrací v intervalu nejvýše do 24 měsíců s výjimkou

1.
zařízení k zasypávání podle bodu 6 přílohy č. 4 k zákonu,

2.
malých zařízení určených pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,

3.
zařízení přijímajících výhradně kapalné odpady, u kterých je zjišťován objem a hmotnost může být určena výpočtem, a

4.
do konce roku 2030 v případě mobilních zařízení může být určování hmotnosti prováděno jiným způsobem, zejména externím zařízením na určování hmotnosti; v takovém případě musí být v provozním řádu, pokud jej zařízení má, nastaven jednoznačný způsob zjištění hmotnosti odpadů od každé předávající osoby,“.

2. V § 6 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

3. V § 6 odst. 5 se slova „odstavce 2 písm. a) a c) a odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. a) a c) a odstavce 4“.

4. V § 14 odst. 2 větě třetí se slovo „výjimku“ nahrazuje slovem „výjimky“.

5. V § 48 odst. 2 se číslo „27“ nahrazuje číslem „28“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „31“.

6. V § 50 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)
metodou vstup – výstup, která se provádí odebráním 10 vzorků na vstupu během 30 dnů a 10 vzorků na výstupu, přičemž minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na vstupu je 48 hodin; vzorek na výstupu musí být vždy odebrán ze stejného materiálu jako pořadím odpovídající vzorek odebraný na vstupu; doba mezi odběrem vstupního a odpovídajícího výstupního vzorku musí odpovídat době, po kterou je materiál podroben technologickému procesu úpravy.“.

7. V § 50 odst. 3 písm. b) se za slova „kolonií tvořících jednotku“ doplňují slova „(KTJ)“ a slova „<= 1 KTJ“ nahrazují slovy „méně než 50 KTJ“.

8. § 57 včetně nadpisu zní:

㤠57

 

Požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska
účinnosti hygienizace


(1) Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace se provádí v těchto případech:

a)
při zahájení provozu technologie a

b)
po každé změně technologie, která může ovlivnit přežívání patogenních nebo podmíněně patogenních činitelů.

(2) Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace se provádí

a)
testem přímého hodnocení procesu, při kterém se využívají vnesené indikátorové mikroorganismy Salmonella senftenberg W 775 – H2S negativní nebo Escherichia coli, nebo

b)
metodou vstup – výstup, která se provádí odebráním 10 vzorků na vstupu během 30 dnů a 10 vzorků na výstupu, přičemž minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na vstupu je 48 hodin; vzorek na výstupu musí být vždy odebrán ze stejného materiálu jako pořadím odpovídající vzorek odebraný na vstupu; doba mezi odběrem vstupního a odpovídajícího výstupního vzorku musí odpovídat době, po kterou je materiál podroben technologickému procesu úpravy.

(3) Technologie úpravy kalů splňuje požadavky na ověření z hlediska účinnosti hygienizace, jestliže při dodržení technologických parametrů stanovených provozním řádem

a)
výstup z technologie splňuje mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce,

b)
geometrický průměr počtu kolonií tvořících jednotku (KTJ) u vneseného organismu nebo u metody vstup – výstup se během procesu sníží minimálně o 5 řádů; v případě, že na základě analýz vzorků odebraných před zpracováním je geometrický průměr počtu kolonií sledovaného organismu v nálezech 10 vzorků kalu u metody vstup – výstup méně než 105 KTJ na gram kalu pro Escherichia coli nebo enterokoky, musí geometrický průměr počtů kolonií ve vzorku výstupu po zpracování vykazovat méně než 50 KTJ na gram pro Escherichia coli nebo enterokoky.

(4) Technologie úpravy kalů, které produkují kaly splňující mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce, se považují za ověřené.“.

9. V § 60 se číslo „58“ nahrazuje číslem „59“.

10. § 61 včetně nadpisu zní:

㤠61

 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků
v upravených kalech a mikrobiologická kritéria pro použití
upravených kalů na zemědělské půdě


(1) Kaly, které splňují mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce, se považují za upravené.

(2) Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které

a)
splňují mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce a

b)
nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků stanovené v tabulce č. 38.2 v příloze č. 38 k této vyhlášce.

(3) Pokud kal splňuje mezní hodnoty koncentrací podle odstavce 2 písm. b) a současně pouze mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce, musí být při použití na zemědělské půdě splněny následující dodatečné podmínky:

a)
nejedná se o použití kalu z čistíren odpadních vod zpracovávajících vedlejší živočišné produkty spadající do působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu27),

b)
od použití kalu do sklizně musí uběhnout alespoň jedno zimní období s výjimkou pěstování plodin, které budou využity výhradně k technickým účelům, a

c)
na dílu půdního bloku, kde je použit kal, nebude 3 roky od použití kalu pěstována polní zelenina, brambory a intenzivně plodící ovocná výsadba.“.

11. V § 64 odst. 2 písm. b) se za slovo „včetně“ vkládají slova „údajů o“.

12. V § 79 odst. 6 se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2025“.

13. V § 80 odst. 4 větách první a třetí se slova „a 2022“ nahrazují slovy „až 2024“.

14. V § 82 odst. 5 se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

15. V § 83 odst. 2 text úvodní části ustanovení zní:

„Do 31. prosince 2024 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu, pokud jde o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, odpadem v případě, že splňuje následující požadavky“.

16. V § 83 odst. 2 písm. a) se slova „17 05 04 nebo 17 05 08 pocházejícího z dřívější stavební konstrukce“ nahrazují slovy „17 05 04, 17 05 08, 19 12 09 nebo 20 02 02 pocházejícího z dřívější stavební konstrukce nebo rostlého terénu“.

17. V § 83 odst. 2 písm. b) bodě 8 se slova „recyklované kamenivo z místa použití odebráno“ nahrazují slovy „recyklát ze stavebního a demoličního odpadu z místa použití odebrán“.

18. V § 83 odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 9, který zní:

„9.
zemní těleso pozemních komunikací prováděné v souladu s technickou normou ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ze dne 1. února 2010,“.

19. V příloze č. 4 část C zní:

(část C není v digitální podobě)


20. V příloze č. 4 části E se u katalogového čísla 17 03 02 v názvu odpadu slova „ZAS-T1 a ZAS-T2“ zrušují.

21. V příloze č. 5 tabulka č. 5.1 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)


22. V příloze č. 5 tabulka č. 5.4 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)


23. V příloze č. 7 v tabulce č. 7.1 se číslo „40“ nahrazuje číslem „45“.

24. V příloze č. 11 se u kódu odpadu 17 03 02 v názvu odpadu slova „ZAS-T1 a ZAS-T2“ zrušují.

25. V příloze č. 25 se za text pod tabulkou č. 25.5 doplňují slova:

„V případě odpadu 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod se povinnost ověření účinnosti technologie a pravidelného ověřování limitních hodnot indikátorových organismů nevztahuje na kaly kategorie I.“.

26. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

 

(Příloha není v digitální podobě)


27. Na konci přílohy č. 39 se doplňují slova:

„V případě technologie úpravy kalů, u které bylo provedeno ověření z hlediska účinnosti hygienizace v souladu s požadavky § 57 odst. 1 až 3, a v případě technologie úpravy kalů, která se považuje za ověřenou podle § 81 odst. 4, se mikrobiologická analýza provádí pouze dvakrát za rok.“.


ČÁST DRUHÁ

 

Změna vyhlášky o katalogu odpadů a posuzování
vlastností odpadů (katalog odpadů)

 

Čl. II


V § 14 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), se na konci odstavce 1 doplňují věty „V roce 2024 se místo poddruhu odpadu zařazuje odpad do příslušného druhu odpadu. Zařízení určené pro nakládání s odpady nebo obchodník, kteří mohou přebírat poddruh odpadu, mohou v roce 2024 přebírat odpovídající druh odpadu.“.


ČÁST TŘETÍ

 

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly
s ukončenou životností

 

Čl. III


V § 10 odst. 3 vyhlášky č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, se slova „a 2022“ nahrazují slovy „až 2024“.


ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky
s ukončenou životností

 

Čl. IV


Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, se mění takto:

1. V § 33 odst. 1 se slova „roku 2022“ nahrazují slovy „roku 2023“ a slova „roky 2021 a 2022“ se nahrazují slovy „roky 2021 až 2023“.

2. V § 33 odst. 2 se slova „roku 2022“ nahrazují slovy „roku 2024“ a slova „roky 2021 a 2022“ se nahrazují slovy „roky 2021 až 2024“.


ČÁST PÁTÁ

 

ÚČINNOST

 

Čl. V


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


Ministr životního prostředí:
Ing. Jurečka v. r.