Ecoservis

Hodnocení rizik ekologické újmy

Proč hodnocení rizik ekologické újmy?

Zákon stanovuje podmínky, při nichž vzniká povinným osobám (osoby vykonávající rizikovou provozní činnost) povinnost provádět preventivní či nápravná opatření vztahující se k možným ekologickým újmám souvisejících s danou činností.

Legislativa hodnocení rizik ekologické újmy

Hodnocení rizik ekologické újmy je právně ošetřeno z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Zákon definuje pojem „ekologická újma“ jako takovou újmu, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody a půdu. Povinné osoby, které vykonávají rizikovou provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 tohoto zákona, mají za povinnost nechat zpracovat alespoň základní hodnocení rizik ekologické újmy, popř. podrobné hodnocení rizik ekologické újmy.

Průběh hodnocení rizik ekologické újmy

Vlastní způsob hodnocení rizik ekologické újmy a bližší podmínky finančního zajištění definuje Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.  Základní hodnocení rizika ekologické újmy se provádí podle přílohy č. 1 tohoto nařízení. Může také dojít k situaci, kdy je v základním hodnocení rizika ekologické újmy překročen počet 50 bodů a je potřeba dle přílohy č. 2 tohoto nařízení zpracovat podrobné hodnocení rizika ekologické újmy. Při překročení nákladů na nápravu potenciální ekologické újmy (20 mil. Kč) je též zapotřebí zajistit finanční zajištění.

Pro přehlednost průběhu hodnocení rizik ekologické újmy viz schéma na konci článku.

Hodnocení rizik ekologické újmy provedeme za Vás

Zpracování alespoň základního hodnocení rizik ekologické újmy je pro vybrané činnosti dle zákona povinné a za porušení povinností hrozí pokuta od jednoho do pěti milionů korun. Naše firma pro Vás ráda provede hodnocení rizik ekologické újmy. Zjistíme, zda Váš podnik spadá pod některou z kategorií uvedenou v příloze č. 1 daného zákona, a hodnocení rizik ekologické újmy Vám vypracujeme popř. poradíme s případným finančním zajištěním pro případ vzniku ekologické újmy. Jediné, co musíte vyplnit, je tento poptávkový formulář a my už se o zbytek postaráme.