Ecoservis

Integrovaný registr znečistovaní

Co je to integrovaný registr znečišťování?

 Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek )zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

 Ke splnění závazků bylo nutné doplnit legislativu v České republice o nové právní nástroje, které výše uvedené procesy umožnily. Dne 5. února 2002 byl přijat zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci). Zákon č. 76/2002 Sb. založil integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen integrovaný registr znečišťování – IRZ) jako veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek. Veřejná přístupnost kvalitativně odlišila IRZ od ostatních již provozovaných registrů v oblasti životního prostředí a klade daleko větší požadavky na správu a provoz registru.

 Kompetentními orgány v rámci IRZ jsou Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

  

Změny v právní úpravě IRZ od roku 2008

 Od roku 2008 upravuje fungování IRZ (v návaznosti na evropské nařízení č. 166/2006/ES) samostatný právní předpis – zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a změně některých zákonů, a prováděcí nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Oba právní předpisy v návaznosti na evropské nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek dotváří rozsah požadovaných údajů ohlašovaných do IRZ od ohlašovacího roku 2009.

 

Účinné právní předpisy k integrovanému registru znečišťování

 Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

 Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

  

Jak vzniká ohlašovací povinnost do IRZ

 Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje jednoduchý popis vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2009.Povinnost ohlašovat údaje do integrovaného registru znečišťování (IRZ) vzniká provozovateli:- Pokud z provozovny došlo za ohlašovací rok k vyšším únikům sledovaných znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy než jsou stanovené ohlašovací prahy.- Pokud z provozovny bylo za ohlašovací rok v odpadních vodách na čistírnu odpadních vod mimo provozovnu přeneseno vyšší množství sledovaných znečišťujících látek než jsou stanovené ohlašovací prahy.- Pokud přímo nebo v přímé souvislosti z činností provozovaných zařízení vzniklo více než 2 t/rok nebezpečného nebo 2000 t/rok ostatního odpadu předaných mimo provozovnu.- Pokud přímo nebo v přímé souvislosti z činností provozovaných zařízení bylo přeneseno v odpadech mimo provozovnu vyšší množství sledovaných znečišťujících látek než jsou stanovené ohlašovací prahy.Do IRZ se ohlašují údaje o množství látek nebo odpadů za ohlašovací rok, u kterých došlo k překročení stanovených ohlašovací prahů. Ohlašovací prahy jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.Za rok 2009 musí provozovatelé data do IRZ elektronicky ohlásit do 31.3.2010 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností(ISPOP).

  

Důležité právní předpisy:

 – zákon č. 25/2008 Sb.

 – nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.

 – nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

  

Popis vzniku ohlašovací povinnosti je k dispozici rovněž zde.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba Helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit.

 

Pokud si nevíte rady, nebo chcete poradit. Rádi Vaší firmě pomůžeme.