Ecoservis

Odpadové hospodářství

Co je to odpadové hospodářství?

Odpadové hospodářství tvoří důležitou část podnikání většiny firem. Odpadovým hospodářstvím je dle zákona o odpadech činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Problematika odpadového hospodářství je právně ošetřena mnohými zákony a dalšími prováděcími předpisy. Ne vždy tomu však tak bylo. První zákon o odpadech vyšel až v roce 1991, do té doby nebylo nakládání s odpady nijak právně ošetřeno.

Původcům odpadů tak vznikají nejrůznější povinnosti, počínaje od správného třídění až po zneškodnění odpadů.

 

Legislativa odpadového hospodářství

Pro představu uvádíme alespoň základní výčet legislativy vztahující se k odpadovému hospodářství:

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (nově nahrazen zákonem č. 169/2013 Sb.)
 • 376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 • 382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady
 • 197/2003 Sb., Nařízení vlády ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového hospodářství České Republiky
 • 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

 

Firmy provozující činnost, při které vznikají odpady, mají povinnost s nimi nakládat dle platného zákona a dalších právních předpisů. Odpadem je dle zákona o odpadech každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. V rámci odpadového hospodářství musí být zejména dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady viz níže:

a) předcházení vzniku odpadů

b) příprava k opětovnému použití

c) recyklace odpadů

d) jiné využití odpadů, například energetické využití

e) odstranění odpadů

 

Povinnosti původců odpadů

Firmám (původcům odpadů) vznikají mnohé povinnosti při nakládání s odpady viz seznam níže:

 • odpady zařazovat podle druhů a kategorií
 • zajistit přednostní využití odpadů
 • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí
 • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
 • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje
 • umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
 • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně

 

Naše služby

Odpadové hospodářství přináší poměrně velké množství povinností a požadavků na firmy produkující odpad. Naše společnost Vám ráda s odpadovým hospodářstvím pomůže, budeme vést průběžnou evidenci odpadů včetně ohlašovací povinnosti přes systém ISPOP, pomůžeme Vám se zařazením odpadů dle druhů a kategorií, budeme Vás informovat o případných legislativních změnách – jednoduše řečeno s odpady už nebudete mít žádné další starosti a my celé Vaše odpadové hospodářství převezmeme za Vás. Jediné, co stačí udělat, je vyplnit online poptávkový formulář na tomto odkazu a my už se o zbytek postaráme.

 

Mohlo by vás zajímat

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady…

Roční hlášení o odpadech

V souvislosti s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady vyplývají pro původce odpadů a oprávněné osoby povinnosti dané z. č. 185/2011 Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy…