Ecoservis

Změna v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu

Plánované změny při přepravě nebezpečného odpadu

Podle zákona č. 169/2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, nabývá účinnosti od 1. října 2014 změna v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu (dle článku I, bod 67, § 40).

V § 40 došlo k mnohým změnám, počet odstavců byl rozšířen z 5 na 9. Nejzásadnější změnou je způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů viz odstavec č. 1:

(1) Při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést evidenci přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

V praxi to pro odesílatele a příjemce odpadu znamená povinnost vyplnit v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP) evidenční list před zahájením přepravy nebezpečného odpadu. Odesílatel dále musí zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají skutečnému druhu a množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. Jestliže však v zadaném termínu nedojde k zahájení přepravy, musí odesílatel nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list v ISPOP.

S tím plynou též povinnosti pro příjemce odpadu, a sice povinnost do konce následujícího pracovního dne po převzetí odpadu potvrdit v ISPOP jeho převzetí. V případě, že hmotnost přijatého odpadu neodpovídá údaji o hmotnosti odeslaného odpadu, provede o tom příjemce v systému záznam.

Může též dojít k situaci, kdy příjemce odpadu nepotvrdí vlastní převzetí ve stanovené lhůtě. V takovém případě je odesílatel odpadu povinen neprodleně zjistit, jak bylo s odpadem naloženo a v případě, že odpad nebyl převzat do zařízení příjemce odpadu, zajistit přepravu odpadu zpět do svého zařízení a vyznačit tuto skutečnost v systému.

Příjemce odpadu také může zjistit, že obsahem zásilky jsou odpady, které nejsou uvedeny v evidenčním listu, popř. nesouhlasí počet kusů obalu. Příjemce má za povinnost odmítnout převzetí tohoto odpadu a neprodleně vyznačit tuto skutečnost do evidenčního listu provázející tuto zásilku a nejpozději do konce stejného pracovního dne zaznamenat tuto skutečnost do ISPOP.  

Plánované změny se týkají též mobilních zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu. Provozovatelé mobilních zařízení vyplňují příjmovou část evidenčního listu do ISPOP před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. V případě přepravy odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu od fyzických osob musí provozovatel vyplnit příjmovou část evidenčního listu v listinné podobě a tyto údaje je též povinen doplnit do ISPOP nejpozději do 24 hodin od převzetí odpadu.

Může též dojít k výjimečné situaci, a sice přerušení provozu ISPOP. V tomto případě lze přepravu odpadu uskutečnit bez přihlášení do systému. Odesílatel musí vyplnit evidenční list (listinná podoba) ve čtyřech vyhotoveních, jedno si nechá a tři předá dopravci. Dopravce si rovněž jeden ponechá a dva zbývající předává příjemci. Příjemce si jeden list také ponechá a poslední list zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu systému jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni doplnit údaje do systému, a to do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému. Obdobně je tomu u přepravy pomocí mobilního zařízení (3 vyhotovení evidenčního listu, jeden si ponechá provozovatel mobilního zařízení, jedno vyhotovení si ponechá příjemce odpadu a poslední vyhotovení je zasláno příjemcem odpadu na daný obecní úřad s rozšířenou působností).

 

Nedostatky plánovaných změn při přepravě nebezpečných odpadů

Plánované změny evidence při přepravě nebezpečných odpadů mají nespornou výhodu pro přístup a kontrolu údajů orgány veřejné správy přes ISPOP. Některé změny jsou však problematické a diskutabilní a jistě přinesou mnohé problémy při vlastní dopravě.

Jedná se zejména o nesmyslné 24h lhůty nahrazující dřívější 10 denní lhůty a samotnou přepravu budou velmi komplikovat. Z různých příčin též příjemce nemusí potvrdit přijetí odpadu, což pro odesílatele odpadu znamená fakt, že si pro odpad musí opětovně přijet a odvézt si ho zpět.

Komplikace též nastávají při výpadku ISPOP a následnému povinnému vyhotovení čtyř evidenčních listů a jejich rozdělení mezi odesílatele, dopravce, příjemce a příslušný obecný úřad.