Ecoservis

Plán odpadového hospodářství

Co je to plán odpadového hospodářství – POH?

Plán odpadového hospodářství je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady. Plány odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Plán odpadového hospodářství je v podstatě nástroj pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Do plánů odpadového hospodářství České republiky a krajů lze nahlížet a pořizovat si z nich výpisy či kopie.

Rozlišujeme tři plány odpadového hospodářství – plán odpadového hospodářství České republiky, plán odpadového hospodářství krajů a plán odpadového hospodářství obcí:

 

Plán odpadového hospodářství České republiky

Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává ministerstvo ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností. Plán odpadového hospodářství České republiky obsahuje programy předcházení vzniku odpadů, vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část. Závaznou část plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým nařízením. Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky stanovuje cíle a opatření k jejich dosažení pro:

  • předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností
  • nakládání s vybranými odpady
  • nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými
  • nakládání s odpady z obalů
  • využívání odpadů
  • snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené
  • vytváření integrovaného systému nakládání s odpady
  • plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů

 

Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu nejméně 10 let. Ministerstvo životního prostředí provádí každoročně vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství České republiky pomocí tzv. hodnotících zpráv (do 31. prosince následujícího roku).

 

 

Plán odpadového hospodářství kraje

Kraje v samostatné působnosti zpracovávají plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území. Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky. Plán odpadového hospodářství kraje obsahuje závaznou část a směrnou část. Podobně jako plán odpadového hospodářství České republiky, obsahuje plán odpadového hospodářství krajů jednotlivé cíle (nakládání s komunálními odpady; využívání odpadů; předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností…). Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a je zveřejněn na portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným způsobem.

 

Plán odpadového hospodářství obce

Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu, zpracovává plán odpadového hospodářství obce pro jí spravované území. Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje. Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a tento plán je závazným podkladem pro její činnost. Obsah plánu odpadového hospodářství je stanoven právním předpisem z ministerstva.

 

Ekoauditová novela zákona o odpadech

1. října r. 2013 vstoupila v platnost tzv. „ekoauditová novela“ zákona o odpadech. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, byl změněn zákonem č. 169/2013. Jedním z hlavních cílů této změny je odstranění nebo zmírnění některých požadavků převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.

Tato novela zákona se dotkla též plánů odpadového hospodářství, a sice zrušení povinnosti vytvářet plán odpadového hospodářství původců odpadů (tato povinnost zůstává pouze obcím). Tvorba plánů odpadového hospodářství od původců odpadů se ukázala jako neefektivní a upuštění od této povinnosti usnadní práci jednotlivým firmám a podnikům.