Ecoservis

Jak nakládat s odpady při provozu autoservisu

Provoz autoservisu rozhodně nepatří mezi snadné podnikatelské profese. Nad rámec běžných provozních starostí, které zná většina podnikatelů, je s provozem autoservisu spojena zvýšená míra legislativní regulace, a to zejména v oblasti nakládaní s odpady.

Odpady kam se podíváš

Není totiž odpad jako odpad. Při opravě a údržbě vozů vzniká jak běžný komunální odpad, který nám mnoho vrásek nepřidá, tak i odpad nebezpečný pro životní prostředí, který nelze ledabyle vyhodit a je nezbytné jeho správné třídění, skladování a likvidace.

Udělejme si v tom pořádek

Provozovatel servisu musí dbát na to, aby při provozu nedocházelo k míšení odpadů. Je tedy zásadní mít možnost odpad třídit a vhodně jej uložit, a to dle typu daného odpadu.

Se správným tříděním odpadů nám pomůže tzv. „Katalog odpadů“, který je volně dostupný na internetu (https://www.katalogodpadu.cz/). Pro provozovatele autoservisu je v něm podstatná zejména skupina / kód 16ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ.

Zde se lze snadno dozvědět, zda daný odpad spadá do kategorie nebezpečný a je tedy potřeba s ním zacházet se zvýšenou opatrností.

Příklady nebezpečného odpadu typického pro autoservisy:

 • olejové filtry
 • brzdové destičky obsahující azbest
 • nemrznoucí kapaliny
 • brzdové kapaliny
 • výbušné součástí (například airbagy)

Téměř s jistotou tak můžeme prohlásit, že se v každém autoservisu nebezpečné odpady vyskytují. Jak je tedy skladovat? Podmínky pro jeho skladování jsou legislativně upraveny zákonem o odpadech č. 541/2020 a vyhláškou č. 8/2021 Sb., ale alespoň ve zkratce:

 • kapalné odpady – stáčíme do tomu určených barelů
 • znečištěné textilie, sorbenty a filtry – ukládáme do samostatně vyčleněné popelnice
 • autobaterie – ideálně uchováváme ve speciálním kontejneru

Odpady, které nenaplňují definici odpadu nebezpečného a je možné jejich další zpracování / recyklace ukládáme separovaně, tj.

 • žlutý kontejner – odpadní plasty, fólie, PET lahve
 • zelený kontejner – odpadní sklo, bílé i barevné
 • modrý kontejner – sběrový papír, lepenka, karton

Zbylý odpad lze považovat za odpad komunální.

Kam s ním?

Příslovečná nerudovská otázka může mít snadné řešení. Jelikož je valná část odpadu při provozu autoservisu charakterizována jako nebezpečná, nezbývá jeho provozovateli nic jiného než se obrátit na specializovanou firmu oprávněnou k jeho likvidaci.

Nejeden poskytovatel této služby je navíc schopen zajistit komplexní správu odpadového hospodářství, a to včetně navazujících legislativních povinností jako je vedení evidence nakládání s odpady a zpracování ročního hlášení o produkci odpadů.

Vlastníte autoservis? Řešíte likvidaci odpadů? Neváhejte nás kontaktovat.