Ecoservis

Jak správně třídit odpady v domácnostech

Jak správně třídit odpady v domácnostech

 

V každé domácnosti vzniká veliké množství nejrůznějších odpadů. Počínaje zbytky potravin, přes skleněné lahve až po např. plechovky od barev. Nejefektivnější z hlediska ochrany životního prostředí a úspory surovin je třídit tyto odpady už na počátku, tzn. v domácnostech.

Většina lidí je zvyklá odpady vyprodukované doma hodit do koše, následně vysypat koš do popelnice ke směsnému komunálnímu odpadu a tím pro ně tato problematika končí. To je však nejhorší možné řešení, směsný komunální odpad je většinou svážen na skládky, kde je bez dalšího užitku shromažďován. Mělo by však být v našem zájmu tyto odpady třídit, ve velké řadě případů se dají ještě následně využít pro lidské potřeby.

V níže uvedeném seznamu naleznete jednotlivé typy odpadů a možnosti jejich zneškodnění.

Typy odpadů v domácnostech

a) směsný komunální odpad

Jedná se o nejrůznější druhy odpadů, které nemůžeme doma svépomocí vytřídit. Jedná se např. o kombinované obaly složené z několika druhů materiálů, o znečištěné předměty atd. Tento odpad je vhodné odkládat do sběrných nádob určených na směsný komunální odpad.

b) sklo

Doma můžeme shromažďovat obalové sklo (sklenice od marmelád, lahve od vín či alkoholických nebo nealkoholických nápojů) či tabulové sklo (okna). Tyto skleněné odpady je vhodné doma shromažďovat v plastových nebo skleněných krabicích a poté tento odpad dávat do zelených či bílých kontejnerů, viz obrázek níže včetně symbolů na odpadech. Podmínkou je, aby tyto skleněné odpady nebyly znečištěné, nebo jenom minimálně.

c) plasty

Jedná se např. o plastové kelímky, sáčky, PET lahve, balící fólie, obaly od CD, polystyren atd. Tyto odpady vhazujeme do žlutých kontejnerů, viz obrázek níže včetně symbolů na jednotlivých odpadech. Naopak nepatří sem opět znečištěné obaly, obaly od žíravin, novodurové trubky či podlahové krytiny (lino).

d) papír

Do papírového odpadu spadají např. staré časopisy, noviny, krabice, lepenka, knihy atd. Na tento druh odpadu slouží modré kontejnery, viz obrázek níže včetně symbolů na odpadech.

Naopak nepatří sem uhlový, mastný či jinak znečištěný papír nebo dětské pleny. Jinou možností jak se zbavit papírového odpadu, je odevzdat tento odpad do sběrných surovin, kde papír podle jednotlivých druhů vykupují.

e) nápojové kartony

Patří sem kartony od mléka a mléčných výrobků, džusu, vína atd. Tyto kartony se vhazují do oranžových kontejnerů, viz obrázek níže včetně symbolů na odpadech. Tyto odpady je nutné nejprve sešlápnout kvůli úspoře místa v kontejnerech.

f) kovy

V domácnostech se můžeme setkat s kovovými odpady typu plechovek, konzerv, hliníkových fólií atd. Tyto odpady můžeme buďto zanést do sběrného dvora, nebo do sběrných surovin, kde za ně můžeme také obdržet peníze.

g) velkoobjemový odpad

Patří sem toalety, nábytek, koberce, lina, drobný stavební odpad atd. Těchto odpadů se můžeme zbavit ve sběrném dvoře, popř. využít mobilního sběru organizovaného obcí. Můžeme si také objednat velkoobjemové kontejnery.

h) vysloužilá elektrozařízení a baterie

Stará elektrozařízení můžeme odložit v místech zpětného odběru. Nejčastěji se jedná o sběrné dvory. Můžeme je také odevzdat v prodejnách elektrozařízení. Pro menší elektrospotřebiče můžeme také využít červené kontejnery, viz obrázek níže. Odkladná místa pro použité baterie jsou též v mnohých obchodech.

i) bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) můžeme buďto ukládat do domácích kompostů, máme-li možnost, popřípadě využít mobilního sběru nebo odevzdání tohoto odpadu ve sběrném dvoře. Jedná se o odpady z kuchyní (zbytky zeleniny, šlupky…) a odpady ze zahrad (listí, tráva…).

j) nebezpečný odpad

V domácnostech se můžeme setkat také s nebezpečnými odpady, jako jsou např. plechovky se zbytky barev, staré léky atd. Tyto odpady můžeme odevzdat ve sběrném dvoře, nebo využít mobilního sběru organizovaného obcí.

Naše služby

Jak je vidět z předešlého výčtu odpadů vznikajících v domácnostech, jedná se o hezkou řádku nejrůznějších věcí. Ne vždy je jasné, co kam patří, zda to můžeme vyhodit do běžné popelnice, zda se jedná o nebezpečný odpad atd. Naše společnost pro za Vás ráda tuto odpovědnost převezme, poradíme Vám, jak s jednotlivými odpady naložit a mnohé odpady za Vás i převezmeme a zneškodníme. Jediné co stačí udělat, je nezávazně vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek už se postaráme za Vás.