Ecoservis

Recyklace nápojových kartonů

Něco málo o nápojových kartonech

Nápojový karton je několika vrstvý obal k uchovávání tekutin. Nápojový karton byl patentován roku 1915 v USA a již od r. 1930 užíván k uchovávání mléka. Kartony jsou kompozitní materiály složené z několika vrstev papíru, polyethylenu a hliníku. Vnitřní vrstvy ochraňují samotný produkt, vnější vrstvy zabraňují navlhnutí a udávají též tvar kartonu. Rozlišujeme kartony aseptické (trvanlivé výrobky) a neaseptické (pasterizované výrobky). Kartony aseptické obvykle obsahují 6 vrstev (jedna vrstva papíru, jedna vrstva hliníku a čtyři vrstvy poleethylenu). Kartony neaseptické mají pouze 4 vrstvy (jedna vrstva papíru, tři vrstvy poleethylenu).
Nejznámějším typem kartonu je obal Tetra Pak od stejnojmenné švédské firmy.

Třídění a sběr kartonových obalů

Kartonové obaly je samozřejmě možné třídit, třeba jako starý papír a sklo. Tříděním a sběrem kartonových obalů může dojít k jejich následné recyklaci a tudíž zhodnocení těchto obalů, namísto zbytečného ukládání na skládkách.
Ke sběru kartonů slouží oranžové kontejnery. Sběr kartonů není ještě tak rozšířen, jako třeba sběr papíru, plastů a skla. Kartony je proto také možné odevzdávat ve sběrných surovinách, popřípadě v určitých lokalitách lze tyto obaly ukládat do kontejnerů na papír a plasty. Vše se dá zjistit u svozové firmy či na městském či obecním úřadě.
Do oranžových kontejnerů patří zejména krabice od mléka, džusů, vín a dalších tekutin. Tyto krabice bychom měli před samotným vhozením do oranžového kontejneru sešlápnout, není nutné je nijak vyplachovat či čistit. Je velmi nevhodné tyto obaly spalovat v domácích topeništích, při spalování vznikají chlorované sloučeniny a spolu s těžkými kovy se uvolňují do ovzduší.
Kartony bývají označeny buďto číselným kódem (81, 84) nebo zkratkou pro kombinované materiály (C/PAP), viz obrázek níže.

Recyklace kartonových obalů

Kartonové obaly můžeme recyklovat dvěma způsoby. Jedná se o tzv. mokrou metodu a suchou metodu.

a)  mokrá metoda recyklace kartonů (Tetra-Paku)

Jednotlivé vrstvy Tetra Paku jsou oddělovány vířivým rozvlákněním, podobně jako např. při recyklaci sběrového papíru. Kartonové obaly jsou nadávkovány do vířivých rozvlákňovačů, kde dojde cca do 30 min. k dokonalému rozvláknění (oddělení) jednotlivých vláken a vznikne vodná suspenze. Výhodou tohoto procesu je, že se nemusí používat ohřátá voda a ani se nemusí přidávat žádné přídavné chemikálie.
Celý proces je také založen na čistotě kartonů, která nemůže být vždy dosažena. Ve vířivém odlučovači proto probíhá řada procesů na odstranění např. písku, bláta, polyethylenu, hliníkových fólií atd.
Výstupem celé mokré metody jsou kvalitní papírová vlákna, o která mají veliký zájem papírny.
Při mokré metodě nám však vznikají kromě papírových vláken také zbytky polyethylenu a hliníkových fólií. Ty mohou být spalovány v cementárnách popř. v papírnách při výrobě páry nebo elektrické energie. Mohou být též materiálově využity, přetvořeny na palety či další výrobky.

b) suchá metoda recyklace kartonů (Tetra-Paku)

Kartonové obaly jsou při suché metodě nadrceny či namlety a následně za zvýšené teploty (200 oC) lisovány na desky, které se využívají ve stavebnictví jako izolace.

Zajímavou metodou nakládání s kartonovými obaly je také kompostování. Obaly jsou nastříhány na menší kousky, všechny rozložitelné organické látky (zejména papír) se rozloží, zbylý polyethylen a hliník se odstraní prosetím.

Proč je důležité kartonové obaly třídit

Kartony jsou co se týče vlastností ideální pro uchovávání tekutin, dají se také recyklovat, přesto se nejedná o „ekologický“ výrobek. Jsou to totiž jednorázové obaly, které není možné znovu vrátit do oběhu. Prostým vyhozením kartonu do směsného komunálního odpadu přicházíme o možnost znovuzískání papíru, hliníku a polyethylenu. V České republice se každoročně vytřídí okolo 3000 tun kartonů, je to však stále málo v porovnání např. se západoevropskými zeměmi, kde se vytřídí až 75% těchto obalů. Příčinou je zejména špatné povědomí obyvatelstva a poměrně malé množství oranžových kontejnerů.

Naše služby ohledně nápojových kartonů

Máte nějaké nejasnosti ohledně třídění, sběru či recyklaci nápojových kartonů? Potřebujete zajistit pravidelný svoz kartonů či jenom poradit? Jediné co stačí udělat, je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek už se postaráme za Vás.