Ecoservis

Výkup druhotných surovin

Zákaz výkupu druhotných surovin od fyzických osob – ano či ne?

Téměř v každé obci a i na menších vesnicích se můžeme setkat se sběrnami druhotných surovin. Tyto sběrny slouží  občanům k odevzdávání surovin jako je papír či různé kovy a občané na oplátku dostávají od provozovatelů sběren finanční obnos odpovídající odevzdanému množství odpadu. Na tom by nebylo nic špatného, najdou se však tací, kteří zejména kovy kradou a páchají tak nemalé škody městům a i ostatním spoluobčanům. Nabízí se tak otázka, zda by nemělo dojít k úplnému či částečnému zákazu výkupu těchto odpadů od fyzických osob (FO).

Legislativa výkupu druhotných surovin

Sběrny druhotných surovin, požadavky na provozovatele těchto zařízení atd. spadají zejména pod zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a do vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady.

a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

§ 18

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen

a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,

c) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich

převzetí podle § 12 odst. 3,

e) provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním

řádem,

f) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo

výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů

za stanovených podmínek,

g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich

skutečných vlastností,

h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a

kategorií,

i) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

j) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a

zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a

prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících

PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu

stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

k) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit

dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.

(3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup
odpadů stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 je povinen při odběru
nebo výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8 evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona.

b) vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady

§ 8

Sběr a výkup odpadů

(2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18

odst. 3 zákona identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých vykoupil

věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů, a vést o těchto

skutečnostech evidenci.

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu (druhotných surovin)

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsi kovů (17 04 01 – 06)

17 04 11 Kabely

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

17 04 05 Železo a ocel

17 04 07 Směsné kovy

20 01 40 Kovy.

(5) Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat

od fyzických osob, a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v

hotovosti, se vymezují jako odpady, mající povahu

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu,

dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních

komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.

Připravované změny výkupu druhotných surovin

Již delší dobu se objevují názory ohledně zákazu výkupu druhotných surovin ve sběrnách od fyzických osob. Toto řešení má řadu zastánců i odpůrců. Senátorům se nepodařilo prosadit úplný zákaz výkupu těchto surovin od FO, přesto dojde k mnohým změnám v rámci novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.  Dojde zejména k zvýšení kompetence krajských úřadů a České inspekce životního prostředí, jakožto kontrolních orgánů. Rovněž od 1. 1. 2015 nebude možný výkup surovin od FO za hotové peníze.

Zastánci a odpůrci připravovaných změn

Zákaz výkupu druhotných surovin od FO ať už úplný či částečný by měl mít pozitivní dopad vůči rozkrádání městského či osobního majetku. Ne vždy je to čistě otázka jako majetku takového, ale i veřejného zdraví. Velmi často dochází ke krádežím vík kanálů, dopravního značení či části kolejnic, což samozřejmě může vést k ohrožení obyvatel.
Na druhou stranu tak mohou být případnými změnami ve výkupu dotčeni i poctiví občané, kteří se zkrátka jen potřebují zbavit starého šrotu, papíru apod. Mnohdy se jedná o tisícové částky, což není zrovna málo. Případné legislativní změny je tak potřeba důkladně promyslet, plošný zákaz výkupu se zdá být spíše nešťastným řešením. Vždy se totiž najdou lidé, kteří zákony nějakým způsobem obejdou, budou vznikat nelegální sběrny druhotných surovin apod.
K připravovaným změnám legislativy se vyjádřil též Svaz průmyslu druhotných surovin ČR (SPDS ČR). Podle SPDS ČR by byla značně postihnuta nižší sociální vrstva obyvatelstva, která se legálním sběrem surovin zabývá. Plánované změny by měly s největší pravděpodobností též dopad na zaměstnanost a to poměrně značný. O práci by podle SPDS ČR mohlo přijít až 10000 lidí. Nejenom o pracovníky sběrných surovin, ale též o obslužné profese atd.
Neúnosnou situaci rozkrádání městského a občanského majetku se pokusili řešit např. zastupitelé Karviné, kteří schválili úpravu obecně závazné vyhlášky o odpadech. Podle této vyhlášky bude od 1. 1. 2015 nemožné na území města Karviné vykupovat druhotné suroviny od FO, ale pouze od osob právnických a živnostníků. Podle odborníků a právníků je to však v rozporu se zákonem o odpadech, a pokud nedojde k legislativním změnám, zmíněná vyhláška zřejmě nebude platit a bude zrušena.

Naše služby sběru a výkupu druhotných surovin

Máte nějaké nejasnosti ohledně sběru či výkupu druhotných surovin? Potřebujete poradit jak se starým šrotem či papírem naložit? Potřebujete zajistit odvoz druhotných surovin či jen potřebujete s něčím poradit? Jediné co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.