Ecoservis

Nakládání se stavebními a demoličními odpady

Stavební a demoliční odpady

Mnozí z nás již někdy prováděli doma menší či větší stavební úpravy, měnili okna, dávali novou fasádu či dokonce stavěli nový dům. Při těchto činnostech vzniká mnohdy velké množství tzv. stavebních či demoličních odpadů, se kterými musíme správně naložit. Není možné se těchto odpadů zbavovat odhozením do popelnic na komunální odpad, ale odevzdáním specializovaným firmám či ve sběrném dvoře.

Co jsou to stavební a demoliční odpady?

Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). Skupina 17 Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2011 Sb.) viz níže:

Katalog odpadů – stavební a demoliční odpady

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z

KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

nebezpečné látky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 01 03 Plasty

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

17 08 Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB,

kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Zeleně vyznačené druhy odpadů jsou vhodné k následné úpravě (recyklaci).

Nakládání, recyklace stavebních a demoličních materiálů

Prioritou by mělo být znovuvyužití stavebních či demoličních materiálů přímo na stavbách. Vezměme si jako příklad staré cihly. V mnoha případech se nám při přestavbách či demolicích objeví staré cihly, které ale ještě mohou plnit svůj účel a funkci a být i nadále použity na stavbu nových zdí apod. Podobně je to i se starými trámy, okenními rámy apod. Jedinou podmínkou však je, aby použité materiály (odpady) nevykazovaly nějaké nebezpečí.
V případě nemožnosti užití odpadů k původním stavebním účelům je vhodné tyto odpady mechanicky nadrtit či namlít na recyklát. Tento recyklát dále nachází uplatnění ve stavebnictví, při rekultivacích skládek či lomů, při terénních úpravách atd.
Zvláštní pravidla platí pro nakládání s odpadem obsahujícím azbest (systém ohlašování, ochrana pracovníků atd.).
Vlastník odpadu je povinen stavební či demoliční odpad poskytnout pouze osobě oprávněné k provozování příslušného recyklačního nebo jiného zařízení k odstraňování odpadů a to za současného dodání základního popisu odpadu.

Naše služby

Máte nějaké nejasnosti ohledně stavebních či demoličních odpadů? Potřebujete poradit, jak naložit se stavebními či demoličními odpady nebo zajistit odvoz těchto odpadů? Nebo jenom potřebujete s něčím poradit? Jediné co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.