Ecoservis

Není skládka jako skládka. Jak na likvidaci těch nelegálních?

Černá skládka ecoservis.eu

Které skládky jsou legální a jak zlikvidovat skládky černé?

Hned na úvod je zapotřebí říct, že trendem je od skládek upouštět a eliminovat jejich počet. Měli bychom se zaměřit spíše na předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné využití, třídění a recyklaci. Skládkování s sebou totiž nese hrozby, mezi které řadíme například negativní vliv na přírodu, zdraví obyvatel či únik znečisťujících látek.

Jaké dělíme existující skládky?

V přeneseném slova smyslu nemůžeme míchat jablka a hrušky dohromady. Existují proto skládky na nebezpečné odpady (nejvyšší bezpečnostní pravidla), skládky na inertní odpad (například stavební materiály) a skládky pro ostatní odpad, na kterých se ocitají jeho nejběžnější druhy.

Pravidla pro skládkování

Odhodit něco na kraji města? Ani náhodou. Co se týče legálních skládek, shromažďování odpadu musí probíhat v souladu s okolím. Odpad se musí rozhrnout, udusat, zasypat zeminou, držet tvar a okolo něj je potřeba vytvořit orniční a podorniční vrstvy.

Nutno dodat, že skládka může vzniknout pouze na místech s vhodným podložím, musí být adekvátně zaizolována a v žádném případě nesmí ohrožovat zdraví obyvatel či životní prostředí.

Jaká je budoucnost skládek?

Asi se všichni shodneme na tom, že čím méně odpadu skončí na skládkách, tím lépe. V závislosti na tom podnikají jednotlivé státy včetně České republiky určité kroky, které mají množství skládek co nejvíce snížit. Je totiž výhodnější odpad recyklovat nebo energeticky využít.

Jedním ze zmiňovaných kroků je změna odpadové legislativy, která vede k razantnímu zvýšení skládkovacího poplatku. Dalším cílem je, aby obce své občany do této problematiky více zasvětily a lépe jim vysvětlily výhody plynoucí z šetrného zacházení s odpady. Stále se u nás totiž šíří obrovský nešvar, o kterém pojednávají následující řádky.

Nelegální skládky

Pokud vám tento pojem nic neříká, máte obrovské štěstí. Drtivá většina z nás totiž takovou skládku viděla a v častých případech také cítila. Nelegální skládku si můžeme definovat jako uložený odpad na místo, které k tomu není určené, a to všechno bez povolení příslušných orgánů. I když dochází k jejich postupné redukci, stále jsou mezi námi takoví, kteří takto shromažďují domovní odpad, nábytek, koberce, elektroniku, stavební sutě, oleje, pneumatiky nebo i nebezpečné materiály.

Pokud chcete nelegální skládku nahlásit, v dnešní době existuje dvojí způsob. Ten řekněme klasičtější je osobně či telefonicky na příslušeném obecním úřadě. Druhou možností je využít aplikací, které dnes běžně města či obce poskytují.

Za zmínku stojí i fakt, že zakladateli nelegální skládky hrozí podle přestupkového zákona pokuta do výše padesáti tisíc korun! V horším případě, pokud se případ dostane až k České inspekci životního prostředí, může suma dosahovat dokonce statisíců.

Potřebuji zlikvidovat nelegální skládku. Jak na to?

Na úklid, respektive odstranění odpadu jsme specialisti, proto patří likvidace nelegálních skládek mezi naše služby. Ať už jste obec, firma nebo fyzická osoba, můžete se na nás obrátit. Jak při likvidaci postupujeme?

Když nás kontaktujete, nejprve si místo prohlédneme. Analyzujeme složení odpadu a na základě toho stanovíme cenovou kalkulaci. Následně využijeme naše zkušené pracovníky a adekvátní techniku k tomu, abychom nelegální skládku odstranili. Odpad vždy roztřídíme a zvolíme vhodný způsob jeho likvidace, takže může být například recyklován, uložen na legální skládku nebo odvezen do spalovny.

Po odvezení odpadu naše práce nekončí, místo je důkladně vyčištěno a úhledně upraveno, aby se na něm nevyskytovaly ani drobné pozůstatky po nezákonné skládce.

Pro více informací nám můžete zavolat 773 044 017 nebo napsat email info@ecoservis.eu.