Ecoservis

Evropské dotace pro období 2021-2027: Jaký je program v oblasti ochrany životního prostředí?

Evropské dotace období 2021-2027

Jaký je program v oblasti ochrany životního prostředí?

Pro následující roky bude jedním ze zdrojů financí v oblasti ochrany životního prostředí tzv. Operační program Životní prostředí (zkráceně OPŽP).

Podpory se dočkají jak samotné domácnosti, tak podnikatelé i veřejný sektor. Detailní seznam oprávněných žadatelů naleznete v Programovém dokumentu a Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Program OPŽP bude financován z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS)). Co se týče konkrétní sumy, program nabídne celkovou podporu cca 61 miliard Kč! Na jaké oblasti má mít vliv?

  • Energetická účinnost a snižování emisí skleníkových plynů – 12,2 mld.

  • Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 – 7,0 mld.

  • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim – 10,2 mld.

  • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou – 14,1 mld.

  • Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje – 7,1 mld.

  • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury – 10,6 mld.

Je potřeba brát v potaz, že sumy se od finálních alokovaných hodnot můžou lišit. Program prochází neustálým vývojem a dílčími změnami, přičemž způsobilost výdajů končí až v roce 2029, kdy bude OPŽP oficiálně uzavřen.

Podrobnější informace k výši podpory mohou zájemci nalézt v části D Pravidel pro žadatele a příjemce. Jednotlivé žádosti se budou podávat elektronicky přes portál IS KP21+, kde bude rovněž probíhat také veškerá administrace.

Jednotlivé soubory a více informací o OPŽP 2021-2027 naleznete na těchto odkazech: