Ecoservis

Udržitelné lesnictví

Ochrana a udržitelné obhospodařování lesů

Pro boj proti změně klimatu je ochrana a udržitelné obhospodařování lesů zásadní. Lesy jsou významné z ekologického a enviromentálního hlediska ale i mají svoji sociální hodnotu. Na lesnictví jsou navázány miliony pracovních míst po celém světe. 43 % procent rozlohy Evropy tvoří právě lesy a najdeme v nich až 80% veškeré suchozemské biodiverzity. Zdravé lesy jsou základním stavebním kamenem s boji s globálními změnami klimatu, protože zachycují z atmosféry oxid uhličitý. Evropské lesy absorbují téměř 9% emise skleníkových plynů.

Bohužel rychlost odlesňování na celém světe je alarmující. Likvidace lesních porostů vede k uvolňování skleníkových plynů a ztrátě biologické rozmanitosti. Odhadem za posledních 70 let byla zničena více než polovina všech lesů.

Jaké jsou příčiny odlesňování

Existuje prokazatelná souvislost mezi kácením lesů a mezinárodní poptávkou po produktech, jejichž těžba a produkce ke globálnímu odlesňování a degradaci přímo přispívá. Evropské státy jsou jedním z významných dovozců takového zboží, a proto právě Evropská unie může pomocí své obchodní politiky problematiku odlesňování poměrně účinně řešit.

Nelegální těžba dřeva tento problém víc a víc zhoršuje a je jednou z hlavních příčin odlesňování nejen v EU, ale i po celém světě.
Období sucha jsou intenzivnější, požáry a povodně ničivější a to vše díky klimatickým změny a ztrátě biodiverzity.

Jak vyřešit problém odlesňování

Model udržitelného obhospodařování lesů by v sobě měl skloubit ekonomické a sociální hledisko s environmentálními cíli. Významné je zlepšení zdraví lesů. Dále můžeme zmírnit klimatické změny na planetě zvýšením finanční podpory výzkumu týkajícího se náhrady fosilních paliv a materiálů, které se z fosilních materiálů vyrábí. Dalším významným aspektem jsou opatření proti nelegální těžbě dřeva. Zmírnit možná rizika a zajistit ochranu lesů můžeme mj. zajistit pomocí satelitů, které nás mohou včas varovat před přírodními katastrofami, jako je sucho či lesní požáry.