Ecoservis

Třídění odpadů čerpacích stanic

Provozování čerpací stanice patří, minimálně z hlediska legislativních a bezpečnostních požadavků, mezi ta náročnější podnikatelská odvětví, a i přesto je Česká republika jednou ze zemí s největším počtem čerpacích stanic pohonných hmot na jednoho obyvatele v Evropě.

Ani s odpady to není snadné

Nad rámec potřeby řídit se obecně platnými právními předpisy, Zákonem o pohonných hmotách a nespočtem dalších norem a nařízení si provozovatel čerpací stanice neoddechne ani v případě řešení palčivé otázky nakládání s odpadem, která legislativně podléhá Zákonu o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.).

Třídění a skladování

Proces nakládání s odpadem začíná jeho správným vytříděním, se kterým pomůže tzv. „Katalog odpadů“ (Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů), který je volně dostupný na internetu (https://www.katalogodpadu.cz/). Pro provozovatele čerpací stanice jsou v něm podstatné zejména skupiny:

  • 13 – ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV
  • 15 – ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
  • 16 – ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

Při třídění odpadů je důležité věnovat pozornost tomu, zda již některý z odpadů nespadá do kategorie odpadů nebezpečných, což je v případě provozu čerpací stanice velmi pravděpodobné.

Pro správné skladování odpadu je nezbytné obstarat separé nádoby / kontejnery a popelnice pro:

  • komunální odpad,
  • nádoby na obaly od olejů, na mastné hadr apod.
  • tříděný odpad (sklo, plasty, papír)

včetně jejich správného označení. Pro nakládání s nebezpečnými odpady také ILNO – identifikační listy nebezpečných odpadů.

Čerpací stanice s myčkou motorových vozidel

Pokud je součástí čerpací stanice pohonných hmot také pobočný provoz myčky, musí její provozovatel pamatovat také na zachytávání a čištění odpadních vod, které mohou obsahovat zbytky lehkých ropných látek. Takovou vodu není přípustné odvést rovnou do kanalizace a je nezbytné ji nejdříve vyčistit vlastní ČOV nebo pomocí odlučovače lehkých kapalin.

Až z toho jde hlava kolem

S ohledem na složitost problematiky, která si v mnohém nezadá se snahou projít bludištěm, bývá nejsnazším možným řešením využití služeb specializovaných společností, které umí nejen nastavit a vybavit odpadové hospodářství, ale často se postarají také o administrativní povinnosti jako například vedení průběžné evidence odpadů a případně zpracování ročního hlášení o produkci odpadů.