Ecoservis

Nakládání s odpadem v EU

Nakládání s odpady v Evropské unii

Vznik odpadů v EU

Ročně vznikne v Evropské unii cca 2,5 miliard tun odpadu. Komunální odpad, který produkují zejména domácnosti, z tohoto množství tvoří poměrně malou část – 10 %. Chování spotřebitelů se v různých zemí liší a Evropská unie se zabývá zásadní otázkou, jakým způsobem objem odpadu snížit.

Zpracování odpadů a snižování produkce

Způsobů, jak zpracovat odpad je celá řada. Ideálním přístupem ve vztahu k životnímu prostředí je odpad produkovat v co nejmenší míře a klást důraz na znovuvyužití. Pokud nejde odpad využít znovu, přichází na řadu recyklace a kompostování. Pak následuje spalování, kdy získáváme z odpadu energie a až na úplném konci je skládkování – které je sice nejlevnější, ale pro životní prostředí nejhorší.

Snižování produkce komunálních odpadů

V celoevropském průměru se množství komunálního odpadu daří snižovat, což potvrzuje fakt, že poslední roky se objem přepočítaný na osobu zmenšil. Toto se ale nedá říct o všech zemích Evropy. Snižovat množství odpadu se dařilo v Bulharsku, Španělsku či Maďarsku, naopak v České republice, Dánsku a Německu se průměrné množství vyprodukovaného odpadu na jednu osobu zvýšilo. Obecně se dá říct, že bohatší státy produkují více odpadu, někde mají vysoký podíl na produkci turisté – například na Kypru a na Maltě. Mezi nejvyšší producenty komunálního odpadu se řadí například Německo se 615 kg na osobu. Většinu odpadu se ovšem zde daří recyklovat či kompostovat (celkem 68 %) a jen jedno procento skončí na skládce. Naopak nejméně odpadu v EU vyprodukuje Rumunsko –  272 kg na osobu, ale jen 14 % bylo recyklováno a 71 % skončilo na skládce.