Ecoservis

Čištění odpadních vod

Co považujeme z odpadní vody (OV):

Jsou to vody použité na sídlištích, v obcích, domech, závodech, ve zdravotnických zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost, složení, či teplotu. Ale i jiné vody z nich vytékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Druhy odpadních vod:

  • Splaškové OV z domácností, sociálních zařízení či nemocnic
  • Městské OV – směs splaškových OV a OV z jiné drobné průmyslové činnosti
  • Průmyslové OV
  • Dešťové OV

Čistírny odpadních vod (ČOV)

V čistírnách odpadních vod probíhají tytéž děje jako při samočištění vody v tocích, jsou však soustředěny do menších prostorů a podmínky pro jejich průběh jsou uměle podporovány. Z toho důvodu je čištění v ČOV intenzivnější a rychlejší než v přirozených podmínkách. Čistírna musí být přizpůsobena druhu a vlastnostem odpadní vody, tzn. typu znečištění.

Čištění má několik fází

  • Mechanické čištění
  • Fyzikálně – chemické čištění
  • Biologické čištění

Biologická fáze je nejsložitějším procesem, protože se voda čistí za pomoci mikroorganismů, neboli aktivovaným kalem. Tento kal odstraní většinu zbylých nečistot a formou sedimentace se usadí a následně je potřeba kal odvézt a zlikvidovat.

Kal není možné uložit na skládce a existují 3 možnosti jeho likvidace/využití:

  • Aplikace na zemědělskou půdu (jako hnojivo)
  • Průmyslová výroba kompostů
  • Termické zpracování

V případě potřeby od vás kal pomocí naší techniky odvezeme a vyhodnotíme vhodný způsob další likvidace.

Pokud řešíte čištění odpadních vod neváhejte se na nás obrátit.

Poptávka