Ecoservis

Soutěž

 

Pravidla 

„Soutěž s ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o.” 

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže

„Soutěž s ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o.” 

 

  1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. Aloisina výšina 414/8 460 05 Liberec V – Kristiánov IČO: 246 89 483. Místem konání soutěže je Česká republika. 

 

  1. Účastníci soutěže a pravidla 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická, která má doručovací adresu na území České republiky a v době trvání soutěže zveřejní komentář s tipem „počtu olejových a palivových filtrů, recyklovaných v loňském roce” pod soutěžní příspěvek na Facebookové stránce Pořadatele (https://www.facebook.com/ecoservis)

 

Zveřejněním komentáře v době trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či sázky do soutěže. Jeden Účastník může zveřejnit pouze jeden soutěžní příspěvek v průběhu soutěže. V případě zveřejnění více příspěvků jedním Účastníkem bude do soutěže zařazen pouze první zveřejněný příspěvek. Pořadatel je oprávněn příspěvky, které odporují těmto pravidlům nebo jsou jinak nevhodné, ze soutěže vyřadit. Posouzení vhodnosti či souladu s těmito pravidly přísluší pouze Pořadateli.  

 

  1. Výhra a způsob určení výherce 

Účastníci soutěže, kteří splnili pravidla soutěže budou zařazeni do soutěže. Ze všech Účastníků, kteří splnili výše uvedené podmínky soutěže a přesně nebo nejblíže tipovali, budou ve čtvrtek 31. března 2022 vylosováni 3 výherci.

 

Ceny pro výherce jsou následující:
1. místo: Libovolnou stavebnici (1ks) od partnera soutěže Rhinobox https://www.mall.cz/partner/rhinobox + sada hrnečků
2. místo: Voucher v hodně 1000,- Kč na nákup stavebnic Rhinobox https://www.mall.cz/partner/rhinobox
3. místo: Voucher v hodně 500,- Kč na nákup stavebnic Rhinoboxhttps://www.mall.cz/partner/rhinobox

 

Výherci budou vylosováni porotou, jejíž rozhodnutí je závazné a žádný Účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat.  

 

Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad.

 

Pořadatel nedává Účastníkovi žádné záruky týkající se funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry. Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 10 000 Kč jsou příjmem, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pokud hodnota výhry překročí částku 10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá dani z příjmu fyzických osob v zákonné výši, již je povinen odvést výherce.

 

Výherci soutěže budou kontaktováni přes soukromou zprávu na Facebooku, a to v den ukončení soutěže. Informace o výhře v soutěži budou výherci zaslány prostřednictvím Facebookové zprávy, a to v den ukončení soutěže. Výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry, do 3 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru náhradníkovi náhodně vybranému společně s výhercem, nezareaguje-li předchozí výherce včas, odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat její podmínky.

 

  1. Další podmínky, práva a povinnosti 

Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže. Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady.   

 

  1. Platnost pravidel soutěže 

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti v den zahájení soutěže.